+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogapr 6

Príspevky na podporu zamestnávateľov a SZČO v súvislosti s COVID-19

Vláda schválila opatrenia na zmiernenie dopadov koronavírusu na Slovensku.

Pomocou príspevkov chce zabrániť hromadnému prepúšťaniu a chce uchrániť zamestnávateľov a SZČO pred existenčnými problémami, do ktorých sa dostali počas pandémie.

Kto môže požiadať o príspevok a na akú výšku príspevku majú podľa týchto opatrení podnikatelia nárok?:

ZAMESTNÁVATELIA, KTORÍ MALI POVINNOSŤ PRERUŠIŤ ALEBO OBMEDZIŤ SVOJE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

Zamestnávatelia majú nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému nemôžu prideliť prácu z dôvodov prekážok na strane zamestnávateľa. V tomto prípade je výška príspevku na jedného zamestnanca vo výške vyplatenej mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne táto suma nepresiahne 1100 Eur. (výnimkou je mesiac marec, kedy je výška príspevku najviac 880 Eur, ak bola vyplatená náhrada mzdy za čas prekážok v práci vo výške 60% priemerného zárobku).

ZAMESTNÁVAELIA, KTORÍ SÍCE NEMALI POVINNOSŤ PRERUŠIŤ SVOJU ČINNOSŤ, ALE ICH POKLES TRŽIEB BOL MINIMÁLNE 20%

Zamestnávatelia majú nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému nemôžu prideliť prácu z dôvodov prekážok na strane zamestnávateľa. Maximálna celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa je 200 000 Eur za mesiac, maximálna výška príspevku na jedného zamestnávateľa v rámci tohto projektu je 800 000 EUR

Príspevok na jedného zamestnanca od apríla 2020 bude vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne však najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca, ktorý je zamestnancovi vyplatený za čas prekážok v práci a súčasne najviac suma:

 • 180 EUR, ak tržby poklesnú o 20% a viac (90 EUR – za mesiac marec 2020)
 • 300 EUR, ak tržby poklesnú o 40% a viac (150 EUR – za mesiac marec 2020)
 • 420 EUR, ak tržby poklesnú o 60% a viac (210 EUR – za mesiac marec 2020)
 • 540 EUR, ak tržby poklesnú o 80% a viac (270 EUR – za mesiac marec 2020)

Neplatí to len pre právnické osoby, ale aj pre SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi a teda museli prerušiť alebo obmedziť svoju činnosť, a aj tie, ktoré síce prerušiť ani obmedziť činnosť nemuseli, ale tržby im poklesli o minimálne 20 %, s podmienkou udržania pracovného miesta.

Príspevky sa nevzťahujú na zamestnancov:

 • Pracujúcich na dohodu
 • Konateľov, ktorí nemajú uzatvorenú pracovnú zmluvu
 • Spoločníkov, ktorí pre svoju s.r.o. pracujú bez pracovnej zmluvy
 • Spolupracujúcich osôb (manželka, deti, rodičia, ktorí v zmysle zákona o nelegálnej práci nemusia mať uzatvorenú zmluvu)
 • Osoby pracujúce na základe zmluvy Občianskeho zákonníka
 • Dobrovoľníkov
 • Zamestnancov, na ktorých zamestnávateľ poberá iné príspevky v rámci aktívnych opatrení trhu práce

Žiadosť o príspevky môžu podať len tí zamestnávatelia, ktorí vznikli, resp. začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020.

Podmienkou pre získanie príspevku pre zamestnávateľov okrem poklesu tržieb sú:

 • Udržanie pracovného pomeru 2 mesiace po mesiaci, za ktorý príspevok žiadajú
 • Pracovný pomer so zamestnancom, na ktorého príspevok žiadajú začal najneskôr 1.3.2020
 • Jednou z veľmi dôležitých podmienok je, že mzda vyplatená zamestnancom vo výške 80% ich priemerného zárobku je im vyplatená za čas prekážok v práci. V prípade, že zamestnanci čerpajú dovolenku, zamestnávateľovi nárok zaniká.
 • Predloženie údajov o stave zamestnancov k 31.3.2020
 • k 31.12.2019 bol podnikom, ktorý nebol v ťažkostiach

SZČO

Čo sa týka živnostníkov, požiadať o príspevok môžu len tie SZČO, ktoré:

 • Mali povinnosť prerušiť alebo obmedziť vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti
 • Nemali síce povinnosť prerušiť alebo obmedziť svoju činnosť, ale tržby im poklesli o najmenej 20%
 • Začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020 a momentálne nemajú živnosť zrušenú ani pozastavenú
 • Nemajú súbežne uzatvorený pracovný pomer, resp. pracovnú zmluvu
 • Boli nemocensky a dôchodkovo poistené v období do 31.3.2020, a poistenie stále trvá alebo majú ,,odvodové prázdniny“

Príspevok od apríla 2020 - SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu. Tento príspevok sa bude odstupňovávať podľa poklesu tržieb:

 • 180 EUR, ak tržby poklesnú o 20% a viac (90 EUR – za mesiac marec 2020)
 • 300 EUR, ak tržby poklesnú o 40% a viac (150 EUR – za mesiac marec 2020)
 • 420 EUR, ak tržby poklesnú o 60% a viac (210 EUR – za mesiac marec 2020)
 • 540 EUR, ak tržby poklesnú o 80% a viac (270 EUR – za mesiac marec 2020)

Zamestnávateľ, resp. SZČO si môže sám určiť, akú metódu zisťovania poklesu tržieb použije v prípade, že podnikal celý rok 2019. Možnosťou je porovnať aktuálny mesiac s výškou tržieb v porovnateľnom mesiaci minulého roka. (napríklad apríl 2019 s aprílom 2020).

Ak ide však o tržby, ktoré kolísajú z nejakých dôvodov, napr. z dôvodu sezónnosti, môže si určiť taký spôsob, kedy sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci porovná s tržbami vypočítanými ako mesačný priemer za minulý rok. Ak ide o podnikateľov, ktorí nepodnikali v rovnakom mesiaci minulého roka, posudzuje sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb v mesiaci február 2020.

Pre upresnenie si v súvislosti so získavaním príspevkov definujme pojem ,,tržba.“ Pokiaľ hovoríme o subjekte, ktorý účtuje v podvojnom účtovníctve, tá predstavuje sumu výnosov (teda jednoducho: čo vyfakturoval). V prípade subjektov, ktorí účtujú v jednoduchom účtovníctve alebo vedú daňovú evidenciu, hovoríme o sume skutočných príjmov prijatých na účet alebo do pokladne.

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku si žiadosti spolu s povinnými čestnými prehláseniami a zoznamami zamestnancov budú môcť podávať už od 6.4.2020 na emailové adresy úradov práce.

Dominika Keráková ©Corlonez a.s., Dátum: 6.4.2020


Reštart podnikania:

Ak potrebujete pre Vaše podnikanie novú spoločnosť, ktorá by Vám pomohla znovu naštartovať podnikanie pozrite si našu ponuku predzaložených firiem na predaj