+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogfeb14

Ročné zúčtovanie dane

Ročné zúčtovanie dane

Spravidla všetky fyzické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy presiahli 1 968,68 Eur sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmu a tak si vysporiadať daňovú povinnosť.

Ak ide však o fyzické osoby, ktoré poberali príjmy len zo závislej činnosti, prípadne ak aj poberali iné príjmy, ale tieto sú oslobodené od dane (taxatívne vymenované v ustanovení §9 zákona o dani z príjmu), môžu tak svojho zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane (ďalej len ,,RZD“).

Zamestnanec požiada o RZD zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného v roku uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane alebo daňový bonus na dieťa. Ak aj mal zamestnanec viacerých zamestnávateľov počas roku a u žiadneho si nezdaniteľnú časť základu dane neuplatňoval, môže o RZD požiadať ktoréhokoľvek z nich a to najneskôr do 17.2.2020.

Zamestnávateľ tak na základe preukázaných dokladov od zamestnanca vykoná RZD s prihliadnutím na nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka dodatočne pri ročnom zúčtovaní. Ako vyplniť jednotlivé body žiadosti, kedy si možno uplatniť jednotlivé nezdaniteľné časti základu dane a aké doklady je potrebné dokladať k ich uplatneniu si popíšeme v nasledujúcich riadkoch.

Zamestnanec vypĺňa:

I. ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI

 • Podľa predtlače osobné údaje
 • Vyhlásenie, či ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou – týka sa zamestnancov, ktorým plynuli príjmy aj zo zdrojov mimo SR
 • Vyhlásenie, či ide o poberateľa starobného dôchodku, prípadne predčasného starobného dôchodku a pod.

II. UPLATNENEIE NEZDANITEĽNÝCH ČASTÍ ZÁKLADU DANE (ďalej len ,,NČZD“)

Bod 1 – NČZD na manželku/manželka – vypĺňa zamestnanec, ktorého manželka/manžel žila spolu s ním v 1 domácnosti a v príslušnom zdaňovacom období

 • sa starala o vyživované maloleté dieťa (materská dovolenka, rodičovská dovolenka, predĺžená rodičovská dovolenka, starostlivosť o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom),
 • poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola evidovaná na UPSVaR ako uchádzač o zamestnanie
 • je občanom so zdravotným postihnutím, príp. s ťažkým zdravotným postihnutím

Okrem osobných údajov manželky/manžela sa vypĺňa výška jej vlastného príjmu, do ktorého sa nezapočítavajú zamestnanecké prémie, daňový bonus, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky, štipednium poskytované študentovi, ktorý sa pripravuje na budúce povolanie). Dávky nemocenského poistenia sa do príjmu rátajú.

K uplatneniu NČZD na manželku/manžela nie je potrebné zdokladovať výšku príjmu, je však potrebné doloženie kópie sobášneho listu a status splnenia podmienky na uplatnenie (ak je na materskej/rodičovskej - rodný list dieťaťa, potvrdenie o evidencii uchádzačov z UPSVaR a pod.)

Bod 2 – NČZD na daňovníka – dôchodca – ide o daňovníkov, ktorí boli na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľmi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku a to aj zo zahraničia, alebo im takýto dôchodok bol priznaný v priebehu roka 2019.

Nezdaniteľnú časť si môžu uplatniť tí daňovníci, ktorých výška vyplatených dôchodkov za zdaňovacie obdobie nepresiahla sumu 3 937,35 Eur. Nezdaniteľná časť základu dane potom predstavuje rozdiel medzi sumou 3 937,35 a vyplatenou sumou dôchodku. Potrebný doklad k uplatneniu predstavuje posledné rozhodnutie o priznanom dôchodku, alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku.

Bod 3 – NČZD na zaplatené príspevky na doplnkové sporenie – III. pilier – môžu si uplatniť daňovníci, ktorí uzatvorili zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Príspevky je potrebné preukázať dokladom vystaveným oprávneným subjektom. V prípade, ak odvádza príspevok priamo zamestnávateľ, doklad sa nepredkladá. Odpočítať od základu dane si daňovník môže najviac do výšky 180 Eur.

Bod 4 - NČZD na kúpeľnú starostlivosť – daňovník si môže odpočítať najviac do výšky 50 Eur a to aj na manželku a každé vyživované dieťa. Pozor však na doklady, musí ísť o prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne a musia znieť na meno daňovníka, resp. jeho manželku alebo vyživované dieťa.

III. UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (DB) NA VYŽIVOVANÉ DIEŤA

V RZD si daňovník môže uplatniť doplatenie daňového bonusu za mesiace, za ktoré nebol uplatnený počas roka 2019. Na DB má nárok len ten daňovník, ktorého zdaniteľné aktívne príjmy v zdaňovacom období boli aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Podmienkou je, že dieťa žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom (nie totožné bydlisko). Nárok sa dokladuje rodným listom dieťaťa a v prípade veku nad 16 rokov potvrdením o návšteve školy.

IV. UPLATNENIE DAŃOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY

DB na zaplatené úroky je možné uplatniť prvýkrát zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017 (najviac však do výšky 400 Eur). Týka sa to zmlúv o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 Eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom. Podmienkou je vek od 18 do 35 rokov a priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere, nepresiahol 1,3násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca.

Výšku priemernej mzdy za daný rok nájdete na stránke Štatistického úradu SR. Dokladom potrebným na uplatnenie je potvrdenie o splnení podmienok, ktoré vystaví banka, s ktorou je zmluva o úvere uzatvorená.

V. UPLATNENIE POISTNÉHO A PRÍSPEVKOV Ak si zamestnanec počas roka 2019 okrem poistného, ktoré platil ako zamestnanec u svojho zamestnávateľa, sám zaplatil povinné poistné a príspevky (vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania poistného), tak môže v žiadosti uviesť poistné, ktoré zaplatil v čase od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Toto poistné zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní dane pripočíta k poistnému odvedenému v zamestnaní, čo vo výsledku znamená, že o toto poistné sa zamestnancovi zníži základ dane. Zamestnanec je povinný priložiť k žiadosti aj hodnoverné doklady o tom, že uvedené poistné skutočne zaplatil (potvrdenie z príslušnej poisťovne o zaplatení uvedených súm, prípadne výpisy z účtu).

VI. ŽIADOSŤ O PRIZNANIE A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie za zdaňovacie obdobie 2019 vzniká daňovníkovi len v prípade splnenia základných podmienok:

 • zamestnanec musí za rok 2019 dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti len zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu (aj príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je zamestnanec pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania a zdaniteľné príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde,
 • dosiahnuté príjmy musia byť za prácu vykonávanú len na území SR,
 • zamestnanec musí poberať príjmy v pracovnom pomere v kalendárnom roku minimálne 6 kalendárnych mesiacov (nemusia nasledovať po sebe).
 • dosiahnuté príjmy za rok 2019 musia byť v úhrnnej výške aspoň 3 120 eura.

VII. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane

Darovanie 2% dane. Zaškrtne daňovník, ktorý chce darovať 2% zo zaplatenej dane subjektu na to určenému. Potvrdenie spolu s vyhlásením, kde sú uvedené údaje subjektu a vypočítaná výška časti dane je potrebné doručiť na daňový úrad do 30.4.2020.

Ak ste tak doteraz neurobili, ešte stále môžete písomne požiadať svojho zamestnávateľa o RZD, ak tak neurobíte do 17.2.2020, povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 máte do 31.3.2020.

Dominika Keráková ©Corlonez a.s., Dátum: 14.02.2020