+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogsep25

Uplatňovanie DPH na základe prijatia platby

Od 1.1.2016 platí osobitná úprava zákona č 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty o uplatňovaní dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby. Hlavným účelom úpravy bolo pomôcť malým a stredným podnikateľom a umožniť im posunúť si svoje daňové povinnosť až na dobu, kedy príjmu platbu od svojich odberateľov.

Pri klasickom uplatňovaní DPH vzniká daňová povinnosť platiteľovi DPH dňom dodania tovaru alebo služby, podstatná nie je úhrada, ale skutočnosť, že došlo k dodaniu tovaru, alebo služby. Platiteľ DPH odvádza do štátneho rozpočtu vlastnú daňovú povinnosť vyčíslenú z rozdielu medzi DPH na vystavených faktúrach a bločkoch, a DPH na prijatých faktúrach a zaplatených bločkoch, pričom tovary a služby dodané platiteľom dane nemuseli byť odberateľmi uhradené.

Pri uplatňovaní DPH na základe prijatia platby daňová povinnosť vzniká až momentom prijatia platby za plnenie od odberateľa, rovnako aj odpočítanie DPH z prijatých plnení bude možné najskôr za zdaňovacie obdobie, v ktorom bolo zaplatené za plnenie dodávateľovi. Ak odberateľ zaplatí len časť hodnoty za tovar alebo službu, právo odpočítať DPH mu vznikne len pomerne podľa výšky sumy, ktorú zaplatil.

Dobrovoľné rozhodnutie

Platiteľ dane sa pre osobitnú úpravu rozhoduje sám a dobrovoľne, musí ale spĺňať podmienky stanovené zákonom: - je registrovaný podľa §4 zákona o DPH, - predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 € a predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku tento obrat tiež nedosiahne, - nie je v konkurze a nevstúpil do likvidácie. Podnikateľ, ktorý sa rozhodol postupovať podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb a spĺňa podmienky, uplatňuje túto úpravu od prvého dňa zdaňovacieho obdobia (prvý deň kalendárneho mesiaca, alebo štvrťroka podľa typu zdaňovacieho obdobia).

Povinná informácia na faktúre

Podnikatelia uplatňujúci režimu DPH na základe platieb budú musieť vo svojich faktúrach uvádzať aj zreteľnú a čitateľnú slovnú informáciu „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Za nesplnenie tejto povinnosti hrozí platiteľovi pokuta vo výške do 10 000 eur. Ak by platiteľ takúto slovnú informáciu na faktúre neuviedol, vzniká mu daňová povinnosť už dňom dodania tovaru alebo služby a nie dňom, kedy mu bude faktúra uhradená.

Na stránke finančnej správy je uvedený zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu, ktorý si môžete pozrieť kliknutím na nižšie uvedenom linku. Finančná správa priebežne aktualizuje tento zoznam.

Nie je však dôležité, či sa subjekt nachádza v tomto zozname, smerodajný je údaj uvedený na faktúre.

Povinnosť oznámiť daňovému úradu osobitný režim uplatňovania DPH na základe platieb

Povinnosťou platiteľa, ktorý sa rozhodol postupovať podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platieb, bude písomne (od 1.1.2018, už len elektronicky) oznámiť daňovému úradu dátum začatia uplatňovania tohto režimu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom osobitnú úpravu DPH na základe platieb začal uplatňovať. Ak by platiteľ na základe oznámenia uplatňoval osobitnú úpravu DPH na základe platieb, hoci by nespĺňal stanovené kritéria, hrozí mu za takéto konanie pokuta do výšky 10 000 eur.

Nevýhody tohto režimu

Okrem výhod má toto riešenie aj viacero nevýhod. Tou najpodstatnejšou nevýhodou je, že systém je pre odberateľov administratívne náročný. Ak si teda dodávateľ zvolí osobitý režim DPH, odberateľ ako platiteľ dane bude musieť rozlišovať dodávateľov podľa toho, či tento režim uplatňujú alebo nie.

Každý platiteľ uplatňujúci režim DPH na základe platieb musí viesť podrobnú evidenciu o zdaniteľných transakciách podliehajúcich tomuto režimu a zdaniteľných transakciách podliehajúcich štandardnému režimu, ako aj podrobnú evidenciu o prijatých a uskutočnených platbách. Povinnosť viesť podrobnú evidenciu o uskutočnených platbách sa rovnako dotkne aj platiteľov, ktorí postupujú podľa štandardného režimu a nakupujú tovary alebo služby od platiteľov uplatňujúcich režim DPH na základe platieb. Podnikateľovi uplatňujúcemu osobitnú úpravu sa môže stať, že kvôli komplikáciám napríklad so zisťovaním dátumu prijatia platby, ho jeho odberateľ nahradí niekým iným.

Skončenie uplatňovania režimu DPH na základe platieb

Podľa novely zákona o DPH sa môže platiteľ uplatňujúci osobitnú úpravu DPH na základe platieb kedykoľvek dobrovoľne rozhodnúť o skončení uplatňovania tohto režimu zdaňovania. Túto skutočnosť musí rovnako, ako začatie uplatňovania tohto režimu, písomne oznámiť daňovému úradu. Pri dobrovoľnom rozhodnutí sa potom uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom svoje rozhodnutie platiteľ písomne oznámi daňovému úradu. Znamená to, že režim uplatňovania DPH na základe platieb nie je možné z dôvodu dobrovoľného rozhodnutia skončiť kedykoľvek v priebehu roka, vždy len k jeho koncu, teda k 31. decembru.

Okrem dobrovoľného skončenia uplatňovania osobitného režimu DPH na základe platieb sa totižto ustanovuje zákonná povinnosť skončiť uplatňovanie tohto režimu vtedy, ak podnikateľ už nespĺňa podmienky na uplatňovanie tohto režimu. Ďalej ak sa stane členom skupiny podľa § 4a zákona o DPH, a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď sa stal členom skupiny, ak je naňho vyhlásený konkurz alebo vstúpil do likvidácie, alebo sa zrušuje bez likvidácie, alebo ak je fyzickou osobou pokračujúcou v živnosti po úmrtí platiteľa podľa § 83 zákona o DPH.

V prípade, že je platiteľ povinný skončiť uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb z niektorého z dôvodov, je povinný sám alebo jeho právny nástupca tento dátum písomne oznámiť daňovému úradu najneskôr do piatich dní od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatňovanie osobitného režimu DPH na základe platieb skončil. Za pokračovanie uplatňovania osobitného režimu DPH na základe platieb po dni, ktorým bol povinný osobitné uplatňovanie skončiť, bude môcť daňový úrad uložiť podnikateľovi pokutu do výšky 10 000 eur.


Súvisiace články:


Ing. Lenka Rajnohová ©Corlonez a.s., Dátum: 25.09.2019