+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogaug27

Registrácia k DPH

Zákon o DPH upravuje viacero typov registrácií k DPH. V prípade splnenia príslušných podmienok je registrácia možná pre zdaniteľné osoby.

Zdaniteľná osoba

Podľa § 3 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty sa za zdaniteľnú osobu považuje každá osoba – fyzická aj právnická – ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnou osobou je aj nezisková účtovná jednotka v prípade, že vykonáva aj podnikateľskú činnosť. Rozpočtové a príspevkové organizácie sa vo väčšine prípadov za zdaniteľné osoby nepovažujú, pokiaľ konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti.

Povinná registrácia za platiteľa DPH

Podľa § 4 ods.1 zákona o DPH majú povinnosť registrovať sa tuzemské zdaniteľné osoby, ktoré za posledných najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahli obrat vo výške 49 790 €. Obratom sa pre účely registrácie k DPH rozumie hodnota dodávaných tovarov a služieb bez dane v tuzemsku – okrem výnosov, ktoré sú od dane oslobodené. Do obratu sa zahŕňajú aj výnosy z dodania a nájmu nehnuteľností a výnosy z poisťovacích a finančných služieb – pokiaľ sú poskytované ako hlavné služby, nie len ako doplnkové.

Ďalšou podmienkou je, aby táto zdaniteľná osoba mala na Slovensku sídlo, prípadne zriadenú stálu prevádzkareň. Pre fyzické osoby, ktoré nespĺňajú túto podmienku stačí, aby mali na Slovensku bydlisko alebo aby sa tu obvykle zdržiavali.

Pri splnení uvedených podmienok je osoba povinná registrovať sa za platiteľa DPH na daňovom úrade – cez portál Finančnej správy - najneskôr do 20.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahne stanovený obrat. Daňový úrad si vyžiada doložiť potrebné dokumenty, ktoré dokazujú splnenie výšky obratu. Pokiaľ nezistí žiadne nezrovnalosti z dodaných dokumentov, zaregistruje zdaniteľnú osobu do 21 dní odo dňa podania žiadosti, vydá jej osvedčenie o registrácií pre daň a pridelí identifikačné číslo pre daň – IČ DPH. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácií pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom DPH. Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Platiteľ dane má možnosť zmeniť zdaňovacie obdobie na kalendárny štvrťrok, pokiaľ je platiteľom minimálne 12 mesiacov a za toto obdobie nedosiahol obrat vyšší ako 100 000 €.

Povinnosti platiteľa DPH:

  • informovať dodávateľov, že sa stal platiteľom DPH
  • na všetkých vyhotovených daňových dokladoch uvádzať pridelené IČ DPH, uvádzať cenu dodaných tovarov a služieb s rozpisom DPH
  • viesť záznamy v súlade so zákonom o DPH
  • odosielať daňové priznanie a kontrolný výkaz vždy do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia a zároveň aj príslušnú daň uhradiť Pokiaľ nedodrží termín registrácie, hrozí osobe sankcia od 60 € až do 20 000 €.

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH

Podľa § 4 ods. 2 môže o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH požiadať aj osoba, ktorá nedosiahla potrebnú výšku obratu, ale má záujem stať sa dobrovoľným platcom DPH. Výška dosiahnutého obratu je podmienkou pri povinnej registrácií, nie pri dobrovoľnej.

Množstvo neplatiteľov zvažuje, či by bolo pre nich výhodné stať sa dobrovoľným platiteľom DPH s ohľadom na plánovanú kúpu majetku, či spoluprácu s obchodnými partnermi.

Uvedieme si niekoľko príkladov:

  • Spoločnosť A nemá povinnosť registrovať sa k DPH. Získa významného obchodného partnera, ktorý je platiteľom DPH a bude ochotný spolupracovať so Spoločnosťou A len v prípade, že sa stane platcom DPH. Spoločnosť A požiada o dobrovoľnú registráciu. Bude mať povinnosť odvádzať daň z dodaných tovarov a služieb a zároveň získa právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb. Pre Spoločnosť A je dôležitý fakt, že získa významného obchodného partnera a zároveň táto skutočnosť aj pozitívne ovplyvní nákupné ceny, z ktorých si bude môcť odpočítať DPH.
  • Spoločnosť B plánuje nákup niekoľkých strojov, potrebných pre rozšírenie svojho podnikania. V prípade, že sa stane platiteľom DPH, bude musieť odvádzať DPH zo svojich tovarov a služieb, ale bude si môcť uplatniť DPH z nakúpeného majetku
  • Spoločnosť C obchoduje prevažne s neplatiteľmi DPH a tovar, ktorý predáva je určený pre konečných spotrebiteľov – fyzické osoby. V tomto prípade by nebola dobrovoľná registrácia k DPH výhodná. Spoločnosť C by si nemohla uplatniť daň na vstupe, keďže nakupuje prevažne od neplatiteľov a jeho odberatelia by rovnako nemali možnosť odpočítať si daň.. Tým by sa tovar predražil o hodnotu DPH a Spoločnosť by mohla prísť o odberateľov a zákazníkov.

Ak sa neplatiteľ rozhodne, že bude pre neho výhodné stať sa platiteľom, požiada o registráciu cez portál Finančnej správy. Daňový úrad posúdi žiadosť, vyžiada si potrebné dokumenty na zdokladovanie ekonomickej činnosti, ktoré subjekt prinesie na príslušný daňový úrad, kde bude kontrola dokumentov a následné posudzovanie žiadosti prebiehať.

Registrácia zo zákona k DPH

Podľa § 4 ods. 4 zákona o DPH sa stáva platiteľom aj zdaniteľná osoba, ktorá:

  • nadobudne hmotný a nehmotný majetok v tuzemsku v rámci nadobudnutého podniku platiteľa alebo jeho časti tvoriacej samostatnú organizačnú zložku. Platiteľom sa stáva odo dňa nadobudnutia podniku alebo jeho časti.
  • je právnym nástupcom platiteľa DPH, ktorý zanikol bez likvidácie. Ide o prípady splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia podniku platiteľa DPH.
  • dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok, prípadne príjme platbu ešte pred dodaním a zároveň tým dosiahne obrat 49 790€. Dôležitý je deň, ktorý nastane skôr. Výnimkou môže byť príležitostný predaj, prípadne predaj podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH, podľa ktorého je stavba alebo jej časť oslobodená od dane, ak ide o dodanie uskutočnené po piatich rokoch užívania, alebo po piatich rokoch od prvej kolaudácie.

Zdaniteľná osoba je povinná oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu do 10 dní od vzniku skutočnosti. Rovnako musí aj predložiť všetky doklady dokazujúce túto skutočnosť. Daňový úrad preverí dokumenty a pokiaľ osoba spĺňa podmienky registrácie zaregistruje platiteľa, pridelí mu IČ DPH a vydá osvedčenie o registrácií do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia a dokladov.


Súvisiace články:


Monika Škytová ©Corlonez a.s. , Dátum: 27.08.2019