+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmar21

Čo s PHL pred spracovaním účtovnej závierky? Nadspotreba!

Niektoré výdavky sú v plnej výške daňovo uznané, ale naopak niektoré sú limitované. Takýmito limitovanými výdavkami sú aj spotrebované pohonné látky (PHL), v závislosti od spôsobu uplatňovania výdavkov na PHL.

Jednou z možností je uplatňovať výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze (osvedčenie o evidencií vozidla) alebo inom doklade.

Ďalšou z možností je uplatňovať výdavky na spotrebované pohonné látky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, tzv. GPS.

Postup činnosti súvisiacich s PHL na konci roka pri uplatňovaní týchto výdavkov:

1. V zmysle Zákona o dani z príjmov sú daňovo uznané len spotrebované pohonné látky. Práve z tohto dôvodu, je nutné preúčtovať zostatok pohonných látok v nádrži. Podľa knihy jázd alebo podľa prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel sa zistí počet kilometrov od posledného nákupu PHL a určí sa približné množstvo PHL v nádrži. Prepočíta sa cenou za PHL z posledného dokladu za nákup, túto sumu je nutné odúčtovať z nákladov (pre účtovníkov 112/501 - analytická evidencia na každé vozidlo)

2. Zistenie najazdených kilometrov z knihy jázd osobitne za každé vozidlo, alebo sa najazdené kilometre zisťujú z prístrojov GPS resp. satelitného systému sledovania vozidiel. Následne sa zistí spotreba z TP a prepočíta sa ňou počet najazdených kilometrov v jednotlivých mesiacoch. Táto spotreba PHM sa prenásobí cenou z jednotlivých dokladov o tankovaní.

3. Porovnanie nakúpených pohonných látok zaúčtovaných v nákladoch (účet 501) a spotrebovaných pohonných látok (kniha jázd, GPS) a vyčíslenie pripočítateľnej položky. Takto vypočítaná spotreba sa porovná s množstvom nakúpených pohonných látok. Všetko čo je v účtovníctve nad spotrebu vypočítanú podľa knihy jázd je nadspotreba, čiže pripočítateľná položka, ktorá patrí do daňového priznania do riadku 130/A3.

Poslednou z možnosti uplatňovať výdavky na spotrebované pohonné látky sú výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne.


Súvisiace články:


Ing. Lenka Rajnohová ©Corlonez a.s. , Dátum: 21.3.2019