+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmar 6

Otec na materskej dovolenke

Predchádzajúci blog sa venoval tomu, čo všetko by sme mali vedieť o materskej dovolenke. V tejto téme budeme pokračovať, avšak pozornosť obrátime na otca.

Od roku 2011 platí, že na materskú dovolenku môže ísť aj otec dieťaťa. Tento trend je čím ďalej, tým viac rozšírenejší, ale aj napriek tomu málo ľudí pozná detaily o tejto možnosti. Jedným z nich, o ktorom vie málo ľudí je, že potom ako si vyčerpá svoje materské matka, môže svoje materské čerpať aj otec. To znamená, že neplatí, že si čerpá materské buď matka alebo otec.

Otec môže materské začať poberať najskôr vtedy, keď dieťa dosiahne vek 6 týždňov a najneskôr dovtedy, kým nedosiahne vek 3 roky. Dĺžka poberania materského je 28 týždňov. Podmienkou odchodu otca na materskú dovolenku je neformálna dohoda s matkou dieťaťa, že sa o dieťa bude starať on. Pri neformálnej dohode neexistuje žiadne predpísané tlačivo, napriek tomu musí byť písomná a obsahovať identifikačné údaje otca, matky, dieťaťa a dátum, odkedy otec preberá dieťa do svojej starostlivosti. Tiež matka nemôže súčasne poberať svoje materské ani rodičovský príspevok. Aby mohli postupne čerpať materské matka aj otec, je logické, že otec sa s matkou dohodne na prevzatí dieťaťa do svojej starostlivosti až potom, ako si svoje materské vyčerpá matka. Nato, aby mohol otec čerpať materské je potrebné splniť dôležité podmienky, ktoré sa týkajú jeho nemocenského poistenia.

1. Otec je zamestnanec

Otec, ktorý je zamestnancom má nárok na materské v čase, kedy je nemocensky poistený (pracuje) alebo aj po zániku nemocenského poistenia v tzv. ochrannej lehote (7 kalendárnych dní po zániku nemocenského poistenia). V čase, kedy otec poberá materské nesmie mať v zamestnaní príjem za aktívnu prácu. Nevylučujú sa však dodatočne vyplatené príjmy za prácu, ktorú vykonal ešte pred nástupom na materské (napr. odmeny) alebo príjmy plynúce napr. z dohody, ktorú uzavrie v čase kedy poberá materské.

2. Otec je SZČO

Otec, ktorý je SZČO má nárok na materské v čase, kedy je povinne nemocensky poistený alebo v tzv. ochrannej lehote. Na rozdiel od zamestnanca, môže v čase, kedy poberá materské, naďalej aktívne podnikať a mať príjem z činnosti SZČO. Otec ako SZČO počas doby, kedy poberá materské, nie je povinný platiť žiadne poistné do Sociálnej poisťovne. Špecifickou podmienkou pre SZČO je, že zaplatil poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom by mal začať poberať materské.

3. Otec je dobrovoľne nemocensky poistená osoba

Otec ako dobrovoľne nem. poistená osoba má nárok na materské v čase, kedy je dobrovoľne nemocensky poistený alebo v tzv. ochrannej lehote. Podobne ako SZČO nie je povinný platiť žiadne poistné do Sociálnej poisťovne v období, kedy poberá materské. Ďalšia rovnaká podmienka je, že zaplatil poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom by mal začať poberať materské.

Vo všetkých troch prípadoch platí podmienka, aby v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní. Pozor, neposudzuje sa iba doba aktuálneho nemocenského poistenia, ale aj doba iného nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokov a ktoré už skončilo.

Postup výpočtu materského pre otca je rovnaký ako pre matku, ktorý sme uvádzali v predchádzajúcom blogu. Na uplatnenie nároku je potrebné na Sociálnej poisťovni predložiť tlačivo Žiadosť o materské, písomnú dohodu rodičov o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že matka dieťaťa nepoberá rodičovský príspevok a fotokópiu rodného listu dieťaťa.

O tom, či sa oplatí ísť aj otcovi dieťaťa na materskú dovolenku je už na uvážení každej rodiny. Je dôležité nezabudnúť, že v tom čase matka príde o rodičovský príspevok, ktorý sa tento rok zvýšil a zároveň štát za matku nebude platiť poistné na zdravotné ani dôchodkové poistenie.

R.K. ©Corlonez advisory, Dátum: 6.3.2018