+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmar 6

Aké má firma povinnosti po jej založení ?

Aké sú povinnosti po založení spoločnosti s ručeným obmedzeným?

Rozhodli ste sa podnikať a založiť si spoločnosť s ručeným obmedzeným? Ak áno, rátajte s tým, že okrem činností spojených so založením spoločnosti, čaká na vás aj mnoho ďalších povinností, ktoré treba splniť. Aj napriek tomu, že už je vaša spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri, nesmiete zabudnúť na registráciu u iných úradov.

Registrácia na daňovom úrade

Prvou povinnosťou novozaloženej spoločnosti je jej registrácia na finančnom úrade, t. j. na daňovom úrade. V zmysle zákona o dani z príjmov (bližšie § 49a ods.3) je právnická osoba, ktorá získa povolenie alebo oprávnenie k podnikaniu, povinná registrovať sa k dani z príjmov u daňového úradu do 30 dní. Na splnenie povinnosti je vhodné využiť jednotné kontaktné miesto, kde okrem získania živnostenského oprávnenia možno rovnako požiadať aj o splnenie registračnej povinnosti k dani z príjmov. Po registrácii na daňovom úrade je spoločnosti pridelené daňové identifikačné číslo, ktorým sa preukazuje pri styku s ním.

Zároveň je možné, aby spoločnosť požiadala na daňovom úrade aj o registráciu k DPH, pokiaľ vykonáva nezávislú, ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH. V tomto prípade pôjde o dobrovoľnú registráciu, kde daňový úrad posudzuje skutočnosti individuálne s ohľadom najmä na činnosť spoločnosti. Naproti tomu existuje aj povinná registrácia k DPH z dôvodu dosiahnutia obratu vo výške 49 790 eur a viac za posledných najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch.

Ak týmto spôsobom registrovaná spoločnosť začne zamestnávať zamestnanca, je povinná na účel vykonania zmien v registrácii oznámiť daňovému úradu skutočnosť, že sa stala platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti (t. j. vznikla jej povinnosť zrážať preddavky na daň).

Oznámenie Sociálne poisťovni a zdravotnej poisťovni

V prípade, že spoločnosť má uzatvorenú s konateľom/spoločníkom zmluvu o výkone funkcie konateľa/mandátnu zmluvu, na základe ktorej bude vykonávať svoju funkciu bez nároku na odmenu, a zároveň nemá zamestnancov, žiadne povinnosti voči poistným inštitúciám jej nevznikajú.

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni sa začnú až vtedy, keď začne spoločnosť zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. V tomto prípade je povinná sa najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začne zamestnávať zamestnanca, prihlásiť do registra zamestnávateľov prostredníctvom registračného listu zamestnávateľa na pobočke Sociálnej poisťovne.

Rovnako svojich zamestnancov musí spoločnosť najneskôr pred nástupom do práce prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia prostredníctvom registračného listu fyzickej osoby. Následne spoločnosť ako zamestnávateľ musí pravidelne pobočke Sociálnej poisťovne predkladať mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov výhradne v elektronickej podobe. Po ukončení pracovného pomeru so zamestnancom musí do 3 dní predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia, tiež elektronicky.

Podobne, spoločnosť, ktorá sa stala zamestnávateľom, musí v zmysle zákona o zdravotnom poistení, oznámiť zdravotnej poisťovni, v ktorej má poistených svojich zamestnancov vznik platiteľa, a to do 8 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti. Vzor tlačiva si môžete pozrieť Tu.

Elektronické schránky

Elektronické schránky boli v roku 2017 veľmi aktuálnou témou, najmä v súvislosti z ich povinnou aktiváciou pre právnické osoby od 1. júla. Od uvedeného dátumu nahradila listinnú komunikáciu so štátom elektronická komunikácia a firmy majú povinnosť prijímať všetky úradné podania len elektronicky. Prístup k eSchránkam zabezpečuje Ústredný portál verejnej správy.


Viac podrobností o úradných elektronických schránkach sa dočítate v našom blogu, kde je pripravený pre vás článok k tejto téme


Podnikateľský účet

Vo väčšine prípadov s podnikaním súvisí tiež prijímanie platieb, a to zvyčajne skrz bankový účet. Aby to bolo možné, je samozrejme jasné, že bez bankového účtu je podnikanie v dnešnej dobe pomerne komplikované. Pri značnom pohybe peňazí je bankový účet veľmi praktický a pre veľké spoločnosti sa jeho založenie stáva dokonca neodmysliteľnou náležitosťou. Netreba zabúdať, že hoci zradenie podnikateľského účtu je dobrovoľné, tak jeho založením vzniká spoločnosti oznamovacia povinnosť voči niektorým inštitúciám (napr. daňovému úradu).

V závere chceme dodať, že zdôrazňujeme len tie najdôležitejšie resp. generálne povinnosti, pretože vzhľadom na osobitosti vzťahujúce sa na podnikanie existuje aj množstvo individuálnych prípadov a z toho vyplývajúcich povinností. V budúcom článku sa budeme zaoberať s akými daňovými povinnosťami sa podnikateľ môže v rámci slovenskej legislatívy stretnúť.

D.K. ©Corlonez advisory, Dátum: 6.3.2018