+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogaug12

Základné pojmy a princípy z oblasti DPH - 1.časť (seriál o DPH)

Počas svojej podnikateľskej činnosti sa každý skôr či neskôr stretne s problematikou dane z pridanej hodnoty. Táto téma robí vzhľadom na svoju rozsiahlosť problémy ako začínajúcim, tak aj dlhoročným podnikateľom.

Pripravili sme si pre Vás sériu príspevkov o dani z pridanej hodnoty, skr. DPH, ktorými Vám chceme priblížiť význam a fungovanie tejto dane. V tomto prvom blogu si vysvetlíme a ujasníme terminológiu z oblasti dane z pridanej hodnoty.

V prvom rade je potrebné uviesť, že rozlišujeme priame a nepriame dane. Hlavný rozdiel medzi nimi je v osobe, ktorá túto daň platí a odvádza:

- priame dane: vyrubujú sa PRIAMO z príjmu alebo majetku fyzickej a právnickej osoby - nepriame dane: znáša ich spotrebiteľ v cenách tovarov a služieb, ktoré kupuje

Daň z pridanej hodnoty je nepriama daň. Tvorí jednu z najvýznamnejších položiek štátneho rozpočtu, a preto štát vyberanie tejto dane dôkladne stráži. Na Slovensku je aktuálna sadzba dane z pridanej hodnoty 20%, avšak napríklad na lieky a iné medicínske produkty je táto sadzba znížená na 10%.

Zdaniteľná osoba je osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, bez ohľadu na účel a výsledky tejto činnosti. Preto môžeme povedať, že zdaniteľnou osobou sú predovšetkým podnikateľské subjekty – fyzické i právnické osoby vykonávajúce ekonomickú činnosť s cieľom dosahovania príjmov z tejto činnosti.

Ekonomická činnosť z hľadiska zákona o DPH je každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov (lekári, právnici, znalci, tlmočníci a pod.), duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť.

Prevažne vačšina novozaložených firiem vzniká ako tzv. neplatiteľ DPH, ale existujú rôzne kritériá a prípady, kedy je fungovanie ako platiteľ DPH výhodnejšie a takáto firma sa radšej registruje ako platiteľ DPH. Túto tému a ich fungovanie v praxi si rozoberieme v našom ďalšom blogu, nakoľko si vyžaduje samostatný priestor.

Ale ako vlastne daň z pridanej hodnoty funguje?

Celý princíp fungovania dane z pridanej hodnoty spočíva v tom, že sa ňou zaťažuje cena, ktorú každý kupujúci zaplatil dodávateľovi v obchodnom reťazci. Teda ide o hodnotu, o ktorú sa navýši cena tovaru alebo služby pri predaji.

Ako sme povedali vyššie, nepriame dane, teda aj daň z pridanej hodnoty sa vyznačujú tým, že ich konečný spotrebiteľ platí nepriamo ako súčasť ceny tovarov a služieb, ktoré nakupuje. Ale spotrebiteľ nie je zároveň osobou, ktorá túto daň odvádza štátu.

Toto je veľmi dôležitý aspekt, ktorý si je potrebné uvedomiť. Síce túto daň konečný spotrebiteľ zaplatí, ale odvádza ju obchodník, od ktorého si spotrebiteľ tovar/službu kúpil.

Zjednodušenú schému fungovania dane z pridanej hodnoty si zobrazíme pri predaji trička od výrobcu až k odberateľovi cez dva medzikroky (uvažujeme, že výrobca aj obchodník sú platitelia DPH):

1) Obchodník kúpi od výrobcu tričko za 120 EUR (v skutočnosti je 100 EUR cena tovaru a 20 EUR je DPH - daň na vstupe)

2) Obchodník ďalej predá tričko odberateľovi nasledovne:

  • Obchodník najskôr (aby predal so ziskom) navýši skutočnú cenu tovaru 100 EUR o svoju maržu napr. 10%, takže 100EUR x 1,10 = 110 EUR (obchodníkova reálna predajná cena)

  • To však nie je všetko, obchodník musí k tejto sume pripočítať daň z pridanej hodnoty 20%, takže 110 EUR x 1,20 = 132 EUR ( 110 EUR je predajná cena a 22 EUR je DPH - daň na výstupe)

20€ je daň na vstupe (obchodníkov nákup)

22€ je daň na výstupe (obhodníkov predaj)

22 mínus 20 = 2 EUR je daňová povinnosť obchodníka, ktorú musí zaplatiť štátu

Počas zdaňovacieho obdobia pre daň z pridanej hodnoty, ktorým môže byť jeden mesiac alebo štvrťrok sa táto „prijatá DPH = DPH na výstupe“ kumuluje a rovnako tak aj „DPH z nákupov = DPH na vstupe“.

Na konci zdaňovacieho obdobia sa urobí ich rozdiel. Pokiaľ je tento rozdiel kladný, hovoríme o daňovej povinnosti (túto sumu musí podnikateľ štátu zaplatiť). Keď je rozdiel záporný, hovoríme o nadmernom odpočte, ktorý Vám štát vráti.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že byť platiteľom DPH je nevýhodné (v niektorých špeciálnych prípadoch tomu aj tak je),avšak existuje veľa dôvodov, prečo sa podnikatelia stávajú platiteľmi DPH, no o tom spolu s rozdielmi medzi platiteľom a neplatiteľom DPH si povieme až v ďalšom blogu.

Autor: © Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 12.8. 2015