+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogjan24

Priznanie k nehnuteľnosti treba podať už v januári

Daň z nehnuteľností patrí medzi miestne dane a tak aj správcom dane z nehnuteľností je preto obec, alebo mesto kde sa nehnuteľnosť nachádza. Priznanie k nehnuteľnosti sa práve preto nepodáva na daňovom úrade, ale na obecnom resp. mestskom úrade, podľa príslušnosti nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

- Daň z pozemkov,

- Daň zo stavieb,

- Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Daň z nehnuteľností sa týka ako právnických osôb, tak aj fyzických osôb.

Daň z nehnuteľností sa platí vopred. Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností je kalendárny rok. Daň z nehnuteľností zaplatená v januári 2018 je daň z nehnuteľností za rok 2018 nie za uplynulý rok 2017.

Podávanie daňového priznania

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti - v priebehu uplynulého roku sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť. Daňová povinnosť daňovníkovi vzniká 1. januára 2018 a lehota na podanie daňového priznania je do 31. januára 2018.

Výnimkou je napríklad nadobudnutie nehnuteľnosti dedením v priebehu roka, kedy daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Ak by ste teda napríklad v máji 2017 zdedili byt, daňová povinnosť vám vzniká už 1. júna 2017.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva len raz (po nadobudnutí nehnuteľnosti), v nasledujúcich rokoch správca dane len vyrubuje daň a daňovníkovi pošle rozhodnutie.

Výpočet dane z nehnuteľností

Na rozdiel od dane z príjmov, daňovník nevyčísľuje daň z nehnuteľností v daňovom priznaní. Do priznania, prípadne čiastkového priznania uvádza informácie rozhodujúce pre výpočet dane ako napríklad rozlohu pozemku, počet podlaží alebo iné parametre.

Daň z nehnuteľností je vypočítavaná správcom dane (obec), ktorý daňovníkovi doručí rozhodnutie o vyrubenej dani (rozhodnutie vydané mestom alebo obcou obsahuje číslo účtu a označenie platby dane). Správca dane vyrubuje daň z nehnuteľností každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ako postupovať?

Daňové priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane na predpísanom tlačive. Toto tlačivo okrem dane z nehnuteľností obsahuje aj daň za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. K vyplnenému tlačivu je potrebné priložiť dokumenty, ktoré preukazujú zmeny v nehnuteľnom majetku (napr. kópiu rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.).

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade osobne, ustanoviť zástupcu, poštou alebo v niektorých mestách je možné podať aj elektronicky.

Druhy daňových priznaní:

- Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.

- Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste novú nehnuteľnosť).

- Dodatočné priznanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.

- Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Platenie dane

Správca dane vám pošle do 15. mája výmer s uvedením výšky dane. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností aj v splátkach, pričom lehotu splatnosti jednotlivých splátok určí v rozhodnutí, ktorým daň vyrubuje. V prípade, že bude vyrubená daň vyššia ako 33 000 eur obec určí platenie dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Daň môžete zaplatiť aj naraz, avšak v lehote prvej splátky.

Sankcie

Ak nepodáte daňové priznanie k dane z nehnuteľnosti v riadnom termíne ani po výzve alebo až po riadnom termíne, tak správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane. Nie menej ako 5 €, najviac však 3 000 €.