+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogokt 9

Príležistostný príjem v novele daňového zákona

Hrozí koniec príležistostných príjmov ako ich poznáme

Navrhovaná novela Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa zaoberá aj príležitostným príjmom. Konkrétne jeho presnejším zadefinovaním, keďže súčasný výklad, je len zo strany Finančnej správy – príležitostný príjem je iba taký príjem, ktorý nie je dopredu zmluvne dohodnutý. Takýto výklad však nie je právne záväzný a ani podložený.

Preto sa s účinnosťou od 01.01.2018 navrhuje zmeniť ustanovenie § 8 ods. 1 písm. a) Zákona o dani z príjmov, ďalej len ZDP takto: „Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7 ZDP (príjmy zo závislej činností §5, príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu § 6, príjmy z kapitálového majetku §7), sú najmä príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 ZDP, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 ZDP o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu“

Po schválení novely

Ak dôjde k schváleniu novely a fyzická osoba bude mať za daný rok nejaký zmluvne dohodnutý (už nie príležitostný) príjem, bude platiť nasledovné:

  • ak fyzická osoba nedosiahne za rok celkový zdaniteľný príjem vyšší, ako je polovica nezdaniteľnej časti základu dane, nebude naďalej musieť podávať daňové priznanie,
  • fyzickej osobe, ktorá dosiahne za rok celkový príležitostný príjem vyšší, ako je polovica nezdaniteľnej časti základu dane, nebude môcť zamestnávateľ vykonať ročné zúčtovanie dane, ale bude si musieť sám podať daňové priznanie (FO typ B),
  • zmluvne dohodnutý (už nie príležitostný) príjem bude celý zdaniteľný a nebude možné naň uplatniť oslobodenie 500 € za rok,
  • na takýto (už nie príležitostný) príjem si budete môcť uplatniť výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie, maximálne do výšky dosiahnutého príjmu.

Vysvetlime si to na príklade:

Daňovník okrem príjmov zo závislej činnosti dosiahol aj príjmy z predaja vajíčok vo výške 450 €. Daňovník predáva vajíčka ako poľnohospodárske prebytky a nejde teda o činnosť vykonávanú v rámci podnikania samostatného roľníka. V pôvodnej verzií zákona boli takéto príjmy do 500 € oslobodené od dane a teda daňovník nemusel podávať daňové priznanie, stačilo ak za neho zamestnávateľ podal ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.

Od 1.1.2018 ak prejde navrhovaná novela znamenalo by to, že tento príjem bude zdanený od prvého centu, ale daňovník si naň bude môcť uplatniť výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie (v tomto prípade napríklad krmivo pre sliepky).  Daňovníkovi nebude môcť zamestnávateľ podať ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, ale bude musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typ B.

Ak by ale tie isté vajíčka predával starobný dôchodca mohol by dosiahnuť jeho príjem až 1915,01 €, čo je polovica nezdaniteľnej časti pre rok 2018 a teda nemusí vôbec podávať daňové priznanie.

Predaj hnuteľného majetku je u fyzickej osoby aj naďalej **oslobodený od dane ** bez obmedzenia sumy, za ktorú sa majetok predal) za predpokladu, že ide o predaj takého hnuteľného majetku, ktorý nebol zahrnutý do obchodného majetku, resp. takého hnuteľného majetku, ktorý bol vyradený z obchodného majetku pred viac ako piatimi rokmi pred jeho predajom.

L.R. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 9.10.2017


  • S nami máte Vaše dane bez problémov V rámci našich služieb poskytujeme komplexné spracovávanie účtovníctva a mzdovej agendy. Viac informácií tu