+421 238 105 909
sk

en de hu

Blog



máj 9

Transferové oceňovanie I. - čo to vlastne je?

Transferové oceňovanie je jedna z relatívne novších tém a veľa ľudí nevie presne, čo to je, ktoré transakcie sú ovplyvnené transferovým oceňovaním a medzi akými osobami sa využíva transferové oceňovanie. V nasledujúcich riadkoch si priblížime práve túto tematiku.

Transferové oceňovanie zjednodušene znamená, že podnikateľ má použiť pri obchodoch so spriaznenou osobou princíp nezávislého vzťahu. Princíp nezávislého vzťahu je založený na porovnávaní nielen cien, ale aj podmienok dohodnutých v obchodných vzťahoch medzi závislými osobami s cenami a podmienkami, ktoré by si medzi sebou dohodli nezávislé osoby.

Transferové oceňovanie bolo prvotne používané len na cezhraničné obchody medzi závislými osobami z dôvodu presúvania zisku do krajín s nižším daňovým zaťažením. Dnes sa transferové oceňovanie vzťahuje aj na tuzemské závislé osoby z dôvodu presúvania zisku na spoločnosti, ktoré dosahujú v zdaniteľnom období vysokú stratu.

Závislá osoba a blízka osoba

Závislou osobou sa na účely zákona o dani z príjmov rozumie blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba. **Blízkou osobou ** je príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel/manželka, ale aj iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere a každá osoba, ktorá by pociťovala ujmu osoby ako svoju vlastnú.

Od roku 2017 sa spresnila definícia ekonomického a personálneho prepojenia osôb. Podľa pôvodného znenia definície ekonomického a personálneho prepojenia účinného do konca roka 2016 sa v praxi zjavne ekonomicky a personálne prepojené osoby nepovažovali za závislé osoby. Od roku 2017 sa ekonomickým alebo personálnym prepojením bude rozumieť účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby alebo v ktorých má táto osoba alebo jej blízka osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel. V definícii ekonomického a personálneho prepojenia sa doplnili slová týkajúce sa prepojenia cez blízke osoby.

Ide napríklad o také spoločnosti, kde v jednej je konateľom otec a v druhej syn, do konca roka 2016 sa tieto spoločnosti nepovažovali za závislé od roku 2017 sa aj na transakcie týchto spoločností dvoch blízkych osôb budú vzťahovať pravidlá transferového oceňovania. Rozšírenie definície personálneho prepojenia sa vzťahuje aj na nepodnikateľov. Ak bude mať niekto účasť na vedení akejkoľvek inej právnickej osoby, bude medzi ním a touto právnickou osobou existovať personálne prepojenie. Rovnako bude personálne prepojenie existovať aj medzi osobami, ktoré budú pod vedením tej istej osoby alebo jej blízkej osoby. Ekonomicky prepojené osoby sú osoby, ktoré majú účasť na majetku alebo kontrole inej spoločnosti, má viac ako 25% podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach.

V zákone o dani z príjmov od roku 2017 pribudla definícia kontrolovanej transakcie.

Kontrolovanou transakciou je vzťah alebo transakcia medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pri čom aspoň jedna z osôb je daňovník s príjmami podľa §6 zákona o dani z príjmov alebo právnická osoba, ktorá má príjem resp. výnos z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Veľmi dôležitou výnimkou je, že za kontrolovanú transakciu sa nebude považovať prenájom z ktorého plynú príjmy podľa §6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely. Znamená to, že takýto prenájom medzi fyzickými osobami, ktoré sú blízkymi osobami nebude podliehať pravidlám transferového oceňovania, ak nájomca nebude túto nehnuteľnosť využívať na podnikanie.

V nadväznosti na kontrolované transakcie budú musieť závislé osoby zvyšovať svoj základ dane o rozdiel, o ktorý sa ceny alebo podmienky v kontrolovaných transakciách líšia od cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, pričom tento rozdiel znižuje základ dane alebo zvyšuje daňovú stratu.

V tomto blogu sme sa venovali tomu, čo je transferové oceňovanie, kto a s akých transakcií je povinný upravovať základ dane, v nasledujúcom blogu si rozoberieme ako upravovať základ dane a ako treba viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní.

L.R. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 9.05.2017