+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmáj 3

Čo ak zistíte, že ste podali nesprávnu účtovnú závierku?

Aj keď by sa to nemalo stávať, v praxi sa však môže stať, že účtovník podal daňové priznanie a účtovnú závierku s chybami. Na rozdiel od daňového priznania zákon o účtovníctve nepozná pojem opravná alebo dodatočná súvaha/výkaz ziskov a strát/poznámky a rovnako ani v elektronickom formulári účtovných výkazov nie je možnosť začiarknuť „opravná“ alebo „dodatočná“ súvaha/výkaz ziskov a strát/poznámky. Účtovná závierka sa zostavuje len ako riadna, mimoriadna alebo priebežná.

V zmysle Zákona o účtovníctve je potrebné rozlišovať, aké chyby účtovná jednotka opätovným podaním účtovnej závierky opravuje. Jedná sa o nasledovné skupiny opráv:

1.) Oprava nesprávností vo všeobecných náležitostiach a neúplnosť podania

Po doručení účtovnej závierky na daňový úrad, či už v papierovej forme alebo elektronicky, Finančné riaditeľstvo SR overí, či účtovná závierka má správne vyplnené všeobecné náležitosti a či obsahuje všetky súčasti. Ak účtovná závierka obsahuje nejaké chyby, daňový úrad vyzve účtovnú jednotku na odstránenie nedostatkov v ním určenej lehote. V tomto prípade je účtovná jednotka povinná opraviť chyby, či už na základe výzvy správcu dane na opravu nesprávností vo všeobecných náležitostiach alebo z vlastného podnetu ešte pred postúpením dokumentov správcovi registra účtovných závierok.

2.) Oprava chýb vyplývajúcich z nesprávne vedeného účtovníctva

Podľa Zákona o účtovníctve po zostavení účtovnej závierky účtovná jednotka nemôže otvárať uzavreté účtovné knihy s výnimkou, že účtovná závierka ešte nebola schválená a opätovné otvorenie účtovných kníh zabezpečí verný a pravdivý obraz účtovníctva. Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku a po jej uložení v Registri účtovných závierok (RÚZ) zistí, že v zostavenej účtovnej závierke má významnú chybu a pristúpi k opätovnému otvoreniu účtovných kníh, potom do RÚZ uloží novú zostavenú a schválenú riadnu účtovnú závierku najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia, najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Ak sa po schválení účtovnej závierky zistí, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné, účtovná jednotka ich opraví v účtovnom období, keď tieto skutočnosti zistila a uvedie to v účtovnej závierke v poznámkach.

Ak účtovná jednotka v dôsledku nesprávne vedeného účtovníctva zahrnula do výsledku hospodárenia vyššie náklady alebo nižšie výnosy, má povinnosť opravy nákladov a výnosov v období, s ktorým chyba časovo a vecne súvisí. Má tiež povinnosť podať dodatočné daňové priznanie v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola chyba zistená. Rovnaký postup uplatní účtovná jednotka ak zistí, že daňová strata má byť nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní.

Ak účtovná jednotka v dôsledku účtovnej chyby zahrnula do výsledku hospodárenia nižšie náklady alebo vyššie výnosy, sa môže pri zahrnovaní opravy tejto účtovnej chyby do základu dane rozhodnúť, či zahrnie opravu chýb minulého obdobia do základu dane, alebo podá dodatočné daňové priznanie. Ak podá dodatočné daňové priznanie nesmie zabudnúť na povinnosť dodržať zákonnú lehotu na podanie dodatočného daňového priznania (do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení), a preto nemôže čakať na ukončenie účtovného obdobia a na prípadné zistenie ďalších účtovných chýb časovo a vecne súvisiacich s rovnakým účtovným obdobím a ich prípadnú kumuláciu, ale musí zahrnúť opravu tejto účtovnej chyby do základu dane prostredníctvom dodatočného daňového priznania k príslušnému minulému zdaňovaciemu obdobiu, ktoré podá v zákonom stanovenej lehote.

Účtovanie opravy chýb na účtoch nákladov a výnosov za minulé účtovné obdobia je upravené v postupoch účtovania a to takto: oprava nevýznamných chýb sa účtuje ako oprava bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov a výnosov. Významné opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú na účte 428-Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429-Neuhradená strata minulých rokov.

3.) Oprava chýb, ktoré vznikli pri zostavovaní účtovnej závierky

Sú to napríklad chyby z nepozornosti (nejde o chyby uvedené v predchádzajúcich bodoch), ak účtovná jednotka posunula údaje v riadkoch, uviedla nesprávnu sumu v príslušnom riadku a pod. Ak účtovná jednotka doručí prostredníctvom elektronickej podateľne FR SR „chybnú“ účtovnú závierku a rozhodne sa následne chyby opraviť, môže uložiť do RÚZ „novú“ účtovnú závierku, ktorá sa v zmysle Zákona o účtovníctve považuje za účtovnú závierku zostavenú z vlastného podnetu.

L.R. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 03.05.2017