+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmar24

Ako sa vyrovnať s nadspotrebou pohonných látok (PHL) ?

Pri používaní motorového vozidla si môžu spoločnosti samé vybrať spôsob, akým budú postupovať pri uplatňovaní preukázateľne vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL, pričom im zákon ponúka vybrať si jeden z troch možných ustanovených spôsobov.

Spoločnosti si môžu vybrať, či budú uplatňovať:

  1. Výdavky na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo inom doklade,
  2. Výdavky na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel,
  3. Výdavky vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie.

Ak spoločnosť používa viac automobilov, môže na každý z nich použiť iný spôsob uplatňovania. Pri všetkých troch možnostiach je však povinná preukázať nákup PHL reálnym dokladom o nákupe a cene PHL.

Ak sa spoločnosť rozhodla uplatňovať výdavky na spotrebované PHL podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze musí viesť knihu jázd. V takomto prípade môže nastať situácia, že auto reálne spotrebovalo viac PHL, čiže má spoločnosť aj viac výdavkov na PHL v účtovníctve ako by mala mať podľa technického preukazu vozidla. Je to spôsobené najmä tým, že každé auto má inú spotrebu v meste a inú mimo mesta a keďže sa nedá presne určite koľko kilometrov auto prešlo na akých úsekoch musí sa brať do úvahy kombinovaná spotreba. Takýmto spôsobom vzniká nadspotreba PHL a v účtovníctve je nutné sa s ňou nejakým spôsobom vyrovnať.

Prípadná nadspotreba nie je daňovým výdavkom. V jednoduchom účtovníctve sa nadspotreba zaúčtuje v peňažnom denníku pri jeho uzatváraní ako nepeňažná operácia, a to ako zníženie výdavkov zahrnovaných do základu dane z príjmov o sumu nadspotreby.

U spoločností, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva sa o nadspotrebu pohonných látok zvýši účtovný výsledok hospodárenia na účely stanovenia základu dane. Toto zvýšenie výsledku hospodárenia sa vykoná v daňovom priznaní.

Ako je to s DPH pri nadspotrebe ?

Nadspotreba pohonných látok, vykázaná na účely zákona o dani z príjmov, nemá vplyv na uplatnenie odpočítania DPH pri ich nákupe.

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká kupujúcemu v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla predávajúcemu daňová povinnosť. Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na účely svojho podnikania ako platiteľ. To znamená, že aj zo spotrebovaných pohonných látok použitých platiteľom na účely podnikania je nárok na odpočet dane v plnej výške. Na účely zákona o DPH sa nezisťuje, či spotrebované pohonné látky sú v súlade s „normovanou“ spotrebou. Podstatná je skutočnosť, že pohonné látky boli spotrebované na účely podnikania ako platiteľa DPH.

Príklad prepočtu nadspotreby:

Spoločnosť vlastní 1 motorové vozidlo, na ktorom najazdila počas decembra 2016 (pre zjednodušenie príkladu použijeme len jeden mesiac) 1500 km. Kombinovaná spotreba tohto vozidla podľa technického preukazu je 7,2 l na 100 km, druh paliva použitý vo vozidle je benzín 95 oktánový. V účtovníctve má zaevidované pokladničné doklady na PHL v hodnote 186 € s rozpisom 155 € v nákladoch na PHL a 31 € DPH.

Z hľadiska zákona o DPH je všetko v poriadku, z hľadiska zákona o dani z príjmov musí spraviť úpravu základu dane o pripočitateľnú položku. Výšku pripočítateľnej položky stanoví nasledovne: ako prvé je potrebné vypočítať spotrebu PHL podľa technického preukazu, teda

  • 1500/100 = 15 (spotreba je uvedená na 100 km)

  • 15 x 7,2= 108 litrov

  • 1,27 € / L (priemerná cena benzínu natural 95 podľa štatistického úradu SR v decembri 2016)

  • 108 x 1,27 = 137,16 €

Maximálna výška nákladov na spotrebovanú PHL v mesiaci december je 137,16 € ale spoločnosť má v nákladoch podľa pokladničných dokladov až 155 € o tento rozdiel, čiže 17,84 € si musí spoločnosť upraviť základ dane, zvýšiť.

Ak ste si po prečítaní tohto blogu uvedomili, že uvedená problematika sa týka aj vás, ešte nie je neskoro upraviť svoje daňové priznanie tak, aby vám to žiaden daňový úradník nevytkol.

L.R. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 24.03.2017