+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogfeb 6

Ako predísť daňovému nedoplatku?

Jednou z najdôležitejších daňových povinností roku je podať daňové priznanie. Táto povinnosť predstavuje pre daňový subjekt v ustanovenej lehote priznať daň a príslušnú daň v tejto lehote aj zaplatiť. Výsledkom splnenia tejto povinnosti je v praxi buď daňový preplatok alebo daňový nedoplatok. Daňový preplatok predstavuje pre daňový subjekt ten lepší prípad, čo však robiť v tom opačnom prípade?

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinný podať daňovník (fyzická osoba), ak jeho celkové príjmy v predchádzajúcom roku presiahli sumu 1 901,67 eur. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Pre daňový subjekt však môže nastať situácia, kedy nemôže zaplatiť daň v lehote splatnosti a v tomto prípade vznikne spomínaný daňový nedoplatok, ktorý je zákonom o správe daní a poplatkov definovaný ako ,,dlžná suma dane po lehote splatnosti dane''.

Ako postupovať?

V prípade vzniku daňového nedoplatku sa odporúča komunikovať s daňovým úradom, najlepšie už v momente, keď sa finančná situácia daňového subjektu zhoršila a vie, že daň nebude schopný včas zaplatiť. V takomto prípade je tu možnosť požiadať daňový úrad o odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach. Spolu so žiadosťou o odklad je potrebné predložiť aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie.

Rok 2017 priniesol zmenu novelou daňového poriadku, ktorá odklad platenia dane zjednodušila. Doterajšia právna úprava túto možnosť povolila až po uplynutí jedného roka odo dňa, kedy mala byť daň alebo nedoplatok zaplatený. Nová právna úprava umožňuje povoliť odklad platenia alebo splátky bez ohľadu na čas, ktorý uplynul od posledného rozhodnutia o povolení odkladu alebo splátok. Výhodou tejto novely je, že daňový subjekt za odložené platenie dane alebo za platenie dane v splátkach zaplatí nižšie úroky ako sú úroky z omeškania v prípade oneskoreného zaplatenia dane.

V prípade, ak daňový subjekt mal viaceré daňové nedoplatky, povolenie odkladu alebo splátok mohol čakať len vo veci jedného daňového nedoplatku za určité zdaňovacie obdobie. Nová právna úprava umožňuje splátky alebo odklad za viaceré zdaňovacie obdobia alebo na viaceré daňové nedoplatky.

Doba, na ktorú môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo splátky je najviac 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane. Daňový subjekt si pritom môže sám navrhnúť výšku splátok, ale tento návrh nie je pre správcu dane záväzný. Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu alebo splátok podlieha správnemu poplatku vo výške 9,50 eur.

Opačná situácia je, ak daňový subjekt s daňovým úradom nekomunikuje, nereaguje na výzvy a dlh nezaplatí. V takomto prípade nastupuje zo strany daňového úradu tvrdší prístup – vymáhanie dlhu exekúciou.

Poctivosť a svedomitosť sa pri plnení svojich povinností vypláca, ale nemusíte sa obávať ani v prípade, ak sa vyskytnete vo finančnej tiesni. Po splnení podmienok stanovených daňovým úradom by nemal byť problém, aby Vám vyšiel v ústrety. Ak s daňovým úradom komunikujete či preberáte poštu, tvrdšiemu prístupu z jeho strany sa viete vyhnúť. Preto, ak sa vyskytne akýkoľvek problém, najlepším krokom je všetko včas riešiť.

R.K. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 6.2.2017


  • Preneste Vaše povinnosti na nás V rámci našich služieb poskytujeme komplexné spracovávanie účtovníctva a mzdovej agendy. Viac informácií tu*