+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogjan31

Spoločnosť v kríze III. - ako predchádzať kríze (seriál o kríze)

V predchádzajúcich blogoch o spoločnostiach v kríze TU a TU sme sa venovali najskôr vysvetleniu pojmov krízy, príslušným novinkám v Obchodnom zákonníku z oblasti „Spoločnosť v kríze“ a možnostiam riešení krízy, ktorými sú úpravy pomeru vlastného imania a záväzkov na požadovaný pomer transakciami so záväzkami alebo s vlastným imaním.

V tomto blogu sa budeme zaoberať tým, ako včasne odhaliť krízu a ako jej predchádzať.

Včasne odhaliť krízu je možné len ak vedenie spoločnosti dokonale pozná svoju situáciu a to nie len finančnú v pokladni, či na bankových účtoch. Každá spoločnosť by mala sledovať aj pomerové ukazovatele hodnotenia spoločnosti, či náklady pomocou „kontrolingu“.

Pomerové ukazovatele v spoločnosti zabezpečujú porovnávanie svojho fungovania. Spoločnosť tak môže zistiť využívanie kapitálu v danom čase, ale môže svoje zistené údaje porovnávať s údajmi z minulosti, alebo s údajmi z iných spoločnosti v danom odbore podnikania. Pomerové ukazovatele sa členia na 4 skupiny ukazovateľov:

  • Ukazovatele likvidity
  • Ukazovatele aktivity
  • Ukazovatele rentability
  • Ukazovatele zadlženosti

Likvidita

Likvidita znamená schopnosť spoločnosti premieňať rôzne formy majetku na pohotové platobné prostriedky s čo najmenšími nákladmi. Ukazovatele likvidity vyjadrujú schopnosť spoločnosti splácať svoje záväzky. Premena jednotlivých častí majetku na pohotové peňažné prostriedky nie je časovo rovnaká. Medzi najlikvidnejší majetok patria peňažné prostriedky a naopak najmenej likvidný je dlhodobý majetok. Z tohto dôvodu sa počíta likvidita v rôznych stupňoch, pohotová likvidita, bežná likvidita a celková likvidita.

  • Pohotová likvidita vyjadruje vzťah medzi najlikvidnejšou časťou majetku, čiže finančným majetkom a okamžite splatnými záväzkami. Jej ideálna hodnota je 1, vtedy má spoločnosť toľko finančných prostriedkov, koľko činia jej krátkodobé záväzky, teda je schopná včasne plniť svoje záväzky.

  • Bežná likvidita vyjadruje vzťah medzi finančným majetkom s krátkodobými pohľadávkami a krátkodobými záväzkami. Najlepšie hodnoty pre bežnú likviditu sa nachádzajú v intervale 1,0 až 1,5. Krátkodobé záväzky by nemali presiahnuť objem finančného majetku a krátkodobých pohľadávok, ale ani by finančný majetok a krátkodobé pohľadávky nemali prevýšiť 1,5 násobok krátkodobých záväzkov. Je to z dôvodu efektívneho hospodárenia, pretože držba hotovostných prostriedkov neprináša výnosy.

  • Celková likvidita predstavuje vzťah medzi celým krátkodobým majetkom a krátkodobými záväzkami. Pri konštrukcii tohto ukazovateľa sa vychádza z toho, že v prípade potreby je možné z krátkodobého majetku premeniť zásoby na peňažné prostriedky, napr. ich prípadným predajom. Celková likvidita by mala dosahovať hodnoty 1,5 – 2,5.

Ukazovatele aktivity

Ukazovatele aktivity sledujú efektívnosť hospodárenia spoločnosti, ukazujú ako je využívaný majetok. Označujú sa aj ako ukazovatele cyklu peňažných tokov. Vyjadrujú, koľko dní uplynie pri premene jednotlivých zložiek obežných aktív a krátkodobých záväzkov na peniaze. Platí, že skrátenie cyklu doby obratu zlepšuje likviditu spoločnosti. Pri počítaní ukazovateľov aktivity sa do pomeru dáva priemerný stav zásob, pohľadávky, krátkodobé záväzky, celkové aktíva s tržbami.

Rentabilita

Rentabilita je meradlom schopnosti spoločnosti vytvárať nové zdroje, resp. dosahovať zisk pomocou investovaného kapitálu. Rentabilita vyjadruje mieru zisku z podnikania. Ukazovatele rentability patria k najsledovanejším ukazovateľom v spoločnostiach. Informujú o efekte, ktorý spoločnosť dosiahla vloženým kapitálom. Najvšeobecnejší tvar tohto ukazovateľa je Zisk/Vložený kapitál

Zadlženosť

Zadlženosť spoločnosti sa vyjadruje ako podiel cudzieho kapitálu k celkovému majetku spoločnosti. Ukazovateľ zadlženosti vyjadruje štruktúru finančných zdrojov spoločnosti. Pri dobre fungujúcej spoločnosti by odporúčaná hodnota nemala prekročiť 50 %. Hodnota tohto ukazovateľa sa však za istých okolností môže akceptovať aj na intervale 70 až 80 %, kedy požičiavanie cudzích finančných zdrojov sa môže považovať za ekonomicky výhodné.

Kontroling nákladov

Kontroling je podrobné sledovanie nákladov, pripadajúcich na jednotlivé procesy v spoločnosti. Cieľom kontrolingu je odhaliť neefektívne procesy a neprosperujúce časti podnikania, pričom jeho súčasťou je aj dôkladné plánovanie s dôrazom na vyhodnocovanie údajov získaných z kontrolingu. Pomerové ukazovatele hodnotenia spoločnosti sú prvou známkou dobrého, ale naopak aj zlého fungovania spoločnosti. Pokiaľ si spoločnosť drží všetky ukazovatele na optimálnych hodnotách nie je dôvod obávať sa krízy. Nikdy však nie je na škodu sledovať a poznať v akej situácií sa podnikanie nachádza a či nie je potrebné urobiť predbežné opatrenia.


Potrebujete pomôcť s monitoringom Vašej firmy? V rámci našich služieb poskytujeme aj komplexný kontroling spoločnosti. Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať.


L.R. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 31.1.2017