+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogokt28

Spoločnosť v kríze I.

Spoločnosť sa v dôsledku nezvládnutia reakcie na zmeny vonkajšieho alebo vnútorného prostredia môže ocitnúť v kríze. Aké poznáme krízy, ako je definovaná spoločnosť v kríze podľa Obchodného zákonníka a ďalšie iné podrobnosti si rozoberieme v nasledujúcich riadkoch.

Rozoznávame viacero druhov kríz, ako hospodársku a finančnú krízu, ktoré sú globálne a postihujú všetky spoločnosti na trhu rovnako. Ale poznáme aj krízu spoločnosti, s ktorou sa musí spoločnosť popasovať sama.

Kríza spoločnosti predstavuje fázu životného cyklu podniku, počas ktorej dochádza k nepriaznivému celkovému vývoju spoločnosti a k výraznému zhoršovaniu postavenia podniku na trhu, čím je obmedzená jeho existencia v prípade, že vývoj bude pokračovať nezmeneným trendom.

Novela Obchodného zákonníka reaguje na aktuálne problémy na Slovensku súvisiace s procesom konkurzu a reštrukturalizácie. Do Obchodného zákonníka od 1. 1. 2016 ako odraz na kauzu „Váhostav“ pribudli rozsiahle ustanovenia o spoločnosti v kríze.

Definícia spoločnosti v kríze podľa Obchodného zákonníka

Podľa Obchodného zákonníka je spoločnosť v kríze vtedy, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Spoločnosť sa nachádza v úpadku, ak je predlžená alebo platobne neschopná. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku, t. j. má záporné vlastné imanie. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 4 ku 100, tento pomer platí pre rok 2016. Pomer vlastného imania a záväzkov na posúdenie existencie krízy sa bude postupne zvyšovať. Pre rok 2017 bude už platiť pomer 6 ku 100 a od roku 2018 bude platiť pomer 8 ku 100.

Vlastné imanie ÷ Záväzky < 0,04

Príklad:

Spoločnosť má vlastné imanie vo výške 1 900 € (základné imanie + zákonný rezervný fond – Výsledok hospodárenia, strata) a záväzky vo výške 60 000 € (záväzky voči dodávateľom, zamestnancom, úradom a úvery).Na posúdenie, či je spoločnosť v kríze musí dať tieto dva súčty do pomeru a to takto:

1 900 ÷ 60 000 = 0,03167

Keďže výsledok je menej ako 0,04 spoločnosti hrozí úpadok a teda je v kríze.

Povinnosti štatutárneho orgánu počas krízy

Podľa Obchodného zákonníka má štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil, že spoločnosť je v kríze, povinnosť urobiť všetko, čo by v podobnej situácii vynaložila iná rozumne starostlivá osoba v podobnom postavení.

Povinnosťou štatutárneho orgánu spoločnosti v kríze je najmä:

 • bez zbytočného odkladu zvolať valné zhromaždenie spoločnosti,
 • vypracovať návrh vhodných a primeraných opatrení na prekonanie krízy a predložiť ho na rokovanie valnému zhromaždeniu spoločnosti.

Reálne riešenie krízy sa dá dosiahnuť zvýšením základného imania alebo znížením záväzkov, praktické príklady týchto transakcií si rozoberieme v ďalšom blogu.

Plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje

V súvislosti s inštitútom spoločnosť v kríze, Obchodný zákonník zavádza aj pojem plnenie nahradzujúce vlastné zdroje, na základe ktorého má spoločnosť, resp. jej spoločníci v prípade finančných problémov, povinnosť oficiálne zvýšiť svoje základné imanie a nie ďalej zadlžovať spoločnosť v kríze prostredníctvom úverov alebo obdobných plnení.

Plnením nahrádzajúcim vlastné zdroje sa rozumie úver, pôžička alebo iné podobné plnenie ak bolo poskytnuté spoločnosti v kríze od presne vymedzeného okruhu osôb. Plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje sa vzťahuje aj na také plnenia, ktoré boli spoločnosti poskytnuté pred krízou a ich splatnosť bola počas krízy odložená alebo predĺžená. Plnenie nahradzujúce vlastné zdroje má charakter podriadenej pohľadávky s oprávnením byť uspokojený až po uspokojení ostatných veriteľov.

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje sa považuje plnenie, ktoré spoločnosti poskytne:

 • člen štatutárneho orgánu,
 • ten, kto má priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci minimálne 5 % na základnom imaní,
 • tichý spoločník,
 • osoba blízka osobám,
 • osoba konajúca na účet osôb.

Za plnenie nahradzujúce vlastné zdroje financovania sa podľa Obchodného zákonníka nebude považovať:

 • plnenie alebo zábezpeka poskytnutá spoločnosti počas krízy za účelom jej prekonania,
 • poskytnutie peňažných prostriedkov spoločnosti na dobu nepresahujúcu 60 dní, neplatí to pokiaľ ide o opakovane poskytnuté peňažné prostriedky,
 • odloženie splatnosti záväzku z dodania tovaru alebo poskytnutia služby na dobu nepresahujúcu 6 mesiacov, taktiež to neplatí pokiaľ ide o opakovane poskytnutý odklad,
 • bezodplatné poskytnutie veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty spoločnosti.

Zákaz vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje

Počas obdobia, kedy sa spoločnosť nachádza v kríze, má táto spoločnosť zakázané vrátiť plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje vrátane ich príslušenstva, úrokov a zmluvných pokút. Daný zákaz platí aj vtedy, ak by spoločnosť už v kríze nebola, ale v dôsledku vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje by sa opätovne do krízy dostala.

Plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje predstavujú len riešenie, ktoré definuje Obchodný zákonník. V nasledujúcich blogoch sa budeme podrobnejšie venovať praktickým možnostiam riešení krízy, ale aj spôsobom ako zistiť, či do krízy spoločnosť smeruje.

L.R. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 28.10.2016