+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogsep26

Rozdiely medzi vedením účtovníctva pre živnostníkov a vedením účtovníctva pre s.r.o.

Živnostníci, ktorí plánujú prejsť na podnikanie pod hlavičkou právnej formy s.r.o., by mali počítať mimo iného aj s nárastom ceny za vedenie účtovníctva. Má to niekoľko dôvodov, ktoré si priblížime v tomto blogu.

Ako je to teda s účtovaním živnostníka?

Živnostník, teda daňovník vykonávajúci podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia, sa môže rozhodnúť, či bude viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. V skutočnosti sa len veľmi malé množstvo živnostníkov rozhodne dobrovoľne účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Na rozdiel od podvojného účtovníctva, jednoduché účtovníctvo nie je účtovanie v pravom slova zmysle, ale je to „len evidovanie“ stavu a pohybov majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov podnikateľa. Živnostník na evidenciu daných skutočností využíva peňažný denník, knihu pohľadávok, knihu záväzkov, ak ide o platiteľa DPH aj evidenciu DPH, poprípade iné pomocné knihy, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke. Účtovnú závierku v sústave jednoduchého účtovníctva je nutné vyhotoviť pre účely zostavenia daňového priznania ku koncu zdaňovacieho obdobia a pozostáva z Výkazu o príjmoch a výdavkoch a z Výkazu o majetku a záväzkoch.

Pri vedení účtovníctva pre živnostníkov je základ dane z príjmov vypočítaný ako rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a výdavkami, ktoré slúžia na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Podľa zákona o dani z príjmov si živnostník môže takéto výdavky uplatniť nasledovnými spôsobmi:

  • paušálnymi výdavkami vo výške 40 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 5 040 € ročne, pre zdaňovacie obdobie 2016, čo znamená, že živnostník zdaní len 40 %, všetkých svojich zdaniteľných príjmov;
  • skutočne preukázateľnými výdavkami na základe vedenia daňovej evidencie;
  • alebo skutočne preukázateľnými výdavkami na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Poplatky za vedenie jednoduchého účtovníctva v účtovníckych spoločnostiach začínajú na 20 € v závislosti od počtu položiek v peňažnom denníku.

Akým spôsobom vedie účtovníctvo spoločnosť s ručením obmedzeným?

Spoločnosť s ručením obmedzeným, na rozdiel od živnostníka, na výber nemá, ale musí účtovať v sústave podvojného účtovníctva. V sústave podvojného účtovníctva sa účtuje na základe podvojnosti účtovných záznamov, čo znamená, že každá hospodárska operácia musí byť zaznamenaná súčasne na dvoch účtoch účtovej osnovy pre podnikateľov. V podvojnom účtovníctve sa účtuje o stave a pohybe majetku a záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, čiže o vlastnom imaní spoločnosti, o výnosoch a nákladoch, príjmoch a výdavkoch a o výsledku hospodárenia. Podvojné účtovníctvo oddeľuje príjmy od výnosov a výdavky od nákladov. Keď podnikateľ predá odberateľovi tovar na faktúru, vznikol mu výnos, ale nie príjem. Príjem podnikateľovi vznikne až vtedy, keď mu odberateľ zaplatí faktúru. Tak isto to je aj pri nákladoch, resp. výdavkoch.

Výsledok hospodárenia sa v podvojnom účtovníctve zisťuje ako rozdiel výnosov a nákladov a vychádza sa z neho aj pri zisťovaní základu dane z príjmov. Pri zisťovaní základu dane z príjmov sa upravuje výsledok hospodárenia o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky mimo sústavy účtovníctva.

Hlavnými účtovnými knihami v sústave podvojného účtovníctva sú účtovný denník a hlavná kniha:

  • v denníku sú zachytené všetky účtovné záznamy v časovom slede, chronologicky;
  • v hlavnej knihe sú zachytené všetky účtovné operácie vecne a systematicky. Obsahuje všetky účtovné prípady z denníka.

Podnikatelia účtujúci v sústave podvojného účtovníctva majú povinnosť zostavenia účtovnej závierky k poslednému dňu účtovného obdobia v termíne na podanie daňového priznania. Tiež majú povinnosť pripojiť ju ako prílohu k daňovému priznaniu. Účtovná závierka pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a z poznámok.

Podvojné účtovníctvo má pre podnikateľov vyššiu informačnú hodnotu

Podvojné účtovníctvo má v porovnaní s jednoduchým účtovníctvom pre podnikateľa oveľa vyššiu informačnú hodnotu. Vyššia informačná hodnota podvojného účtovníctva sa spája s účtovaním na mnohých účtoch s rovnakým obsahom. Tieto účty je dokonca možné ľubovoľne členiť podľa potrieb podnikateľa, aby získal ešte podrobnejšie informácie. Prostredníctvom jednotlivých účtov môže podnikateľ kedykoľvek zistiť aktuálny stav nielen celých, ale aj jednotlivých zložiek majetku, záväzkov, vlastného imania, výnosov, nákladov a podobne. Rovnako je možné vyčísliť aj výšku príjmov a výdavkov za každý mesiac, týždeň alebo iné obdobie.

Podvojné účtovníctvo je administratívne náročnejšie a preto aj náklady na jeho vedenie sú v porovnaní s nákladmi na vedenie jednoduchého účtovníctva spravidla vyššie. Minimálne ceny za vedenie podvojného účtovníctva sa pohybujú v účtovníckych spoločnostiach od 45 € v závislosti od účtovných položiek, ale majú na to vplyv aj iné faktory ako napríklad, či podnikateľ obchoduje so zahraničím, alebo či je platiteľ DPH.

L.R. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 26.9. 2016