+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogapr11

Sponzoring

Na podporu a rozvoj športu na Slovensku sa dlhé roky využíval inštitút sponzoringu klubov alebo jednotlivcov, nakoľko sponzor si mohol tento výdavok uplatniť ako daňovo uznateľný. Od 1.1. 2016 je táto možnosť podporovania športu znova aktuálna, nakoľko v novembri roku 2015 bol prijatý nový zákon o športe, ktorý definoval sponzorské plnenie.

V zákone o športe bolo nutné definovať okruh príjemcov sponzoringu. Športovec je definovaný ako taký, pričom môže vykonávať buď individuálny alebo kolektívny šport a môže ho vykonávať ako súčasť určitej športovej organizácie alebo ako jednotlivec. Športovcov môžeme rozdeliť na:

 • profesionálnych (pôsobia ako SZČO alebo ako zamestnanci športového klubu)

 • amatérskych (na základe amatérskej športovej zmluvy, zmluvy o príprave športovca alebo na základe jeho registrácie v klube)

 • neorganizovaných.

V zákone o športe nebolo presne vymedzené aký typ zmlúv využívať pri poskytovaní sponzoringu. Veľmi často sa využívali tzv. zmluvy o reklamnej spolupráci, ktorá sa však zakladá na obojstrannom reklamnom vzťahu, s ktorým je spojených viacero dodatočných nákladov, ktoré túto zmluvu znevýhodňujú.

Ani z hľadiska daňovej uznateľnosti nie sú tieto zmluvy ideálne. Kontrola preveruje či poskytnuté reklamné plnenie zodpovedá trhovým cenám a preto tento spôsob je administratívne a daňovo náročný.

V novom type zmlúv o poskytnutí sponzorského sa sponzoring „zlegalizuje“. Efekt je ten, že spoločnosti si tieto výdavky môžu odpísať z daní a podporiť tak športové kluby či jednotlivých športovcov, ktoré ako vieme sú finančne poddimenzované a takáto podpora im značne uľahčí fungovanie a rozvoj.

Sponzorské je definované v par. 50 zákona o športe ako peňažné alebo nepeňažné plnenie športovcovi, športovému trénerovi, inštruktorovi alebo športovej organizácií, pričom príjemca sponzoringu sa zmluvne zaväzuje sponzorovi využívať jeho obchodné meno alebo názov v spojitosti so sponzorovaným.

Zmluva o sponzoringu musí byť uzatvorená písomne a je nevyhnutné, aby obsahovala tieto náležitosti:

 • údaje zmluvných strán
 • obdobie trvania sponzoringovej zmluvy
 • spôsob a vymedzenie zániku zmluvy
 • časový rozmer využitia a poskytnutia sponzorského
 • podmienky pre sponzorovaného

Dôležitým faktom poskytovania sponzorského je, že pokiaľ počas doby trvania sponzoringovej zmluvy nebolo toto plnenie vyčerpané zo strany športovca, musí zvyšnú časť sponzorského vrátiť.

Zmluvy o sponzoringu sa zverejňuje a na vyžiadanie sponzora musí sponzorovaný vedieť preukázať a zdokladovať čerpanie sponzoringu na športový účel. Na druhej strane je pre poskytnutie sponzorského zo strany sponzora nevyhnutné, aby mal v príslušnom zdaňovacom období kladný základ dane.

Sponzorské (sponzoring) podľa zákona o dani z príjmov (par. 17, odsek 19, písmeno h) patrí medzi daňovo uznateľné výdavky až po zaplatení. Sponzor si môže sponzorské zahrnúť do daňových výdavkov za týchto podmienok:

 • sponzorské zaplatil a vykázal kladný základ dane
 • sponzorovaný reálne sponzorské využil, sponzor si môže daňovo zahrnúť len tú časť sponzorského, ktorú športovec využil
 • sponzorské bolo určené pre profesionálneho športovca, amatérskeho talentovaného športovca, trénera, športového inštruktora a športový klub.

Tento krok daňovej uznateľnosti sponzorského je pozitívnym aspektom pre rozvoj športu na Slovensku. Podporovanie športu zo strany obchodných spoločností bolo značne náročné a sťažené, no nový zákon o športe časť týchto problémov odstránil.

©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 11.4. 2016