+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmar23

Zdaňovanie príjmov umelcov od 1.1. 2016

Od 1.1. 2016 sa zjednotil spôsob odmeňovania umelcov a zdaňovanie príjmov autorov za výkon umeleckého diela. Rámec pre problematiku autorského práva tvoril do 31.12. 2015 účinný zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Od 1.1. 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

Príjmy autorov sa rozdeľujú na dva typy:

  • pasívne: odmeny z použitia diela napr. na základe licenčnej zmluvy
  • aktívne: ide o odmenu napr. za vydanie publikácie

Po novom sa zjednotil spôsob zdaňovanie aktívnych a pasívnych príjmov umelcov, teda nebude sa odlišovať napr. príjem za vydanie knihy alebo odmena za poskytnutie článku do novín či časopisu.

Zdaňovanie príjmov autorov je možné dvomi spôsobmi:

  • zdanenie zrážkou: zdanenie pri vyplatení odmeny autorovi
  • podaním daňového priznania po skončení zdaňovacieho obdobia

Primárne sa budú všetky autorské odmeny zdaňovať zrážkou vo výške 19%. Daň sa vypočíta zo sumy odmeny autora zníženej ďalej o príspevok vo výške 2% do Literárneho, Hudobného alebo Výtvarného fondu. Možno nevýhodou výberu tohto spôsobu zdanenia je fakt, že autor si nemôže uplatniť žiadne ďalšie výdavky spojené s výkonom umeleckej činnosti do nákladov a tým pádom si znížiť základ dane. Po zvolení zdanenia príjmu formou zrážky už autor nie je povinný podávať daňové priznanie, nakoľko na jeho účet bude pripísaná netto suma po odpočítaní a zrazení všetkých daní a poplatkov.

V predchádzajúcej právnej úprave sa napríklad odmeny za príspevky do novín, časopisov a televíze zdaňovali výlučne zrážkou. Príjmy za vytvorenie umeleckého diela sa zdaňovali prostredníctvom daňového priznania. Od roku 2016 ako sme uviedli vyššie sa všetky príjmy bez rozdielu či ide o príjem aktívny alebo pasívny budú zdaňovať zrážkou.

Avšak stále je tu možnosť, ak sa autor s objednávateľom diela dohodne, zdaniť takto vyplatený príjem prostredníctvom daňového priznania. Táto dohoda však musí mať písomnú formu. V tomto prípade nebude zo sumy odmeny strhnutá žiadna zrážka a bude na autorovi, aby si svoje daňove povinnosti vysporiadal formou daňového priznania a rovnako všetky ďalšie záväzky, ktoré mu z toho vyplývajú.

Objednávateľ diela však musí oznámiť daňovému úradu, že autor menom XY si príjem bude zdaňovať sám podaním daňového priznania. túto povinnosť si je objednávateľ povinný splniť do 15 dňa po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý tento príjem vyplatil. Samozrejme môže oznámenie podať aj v priebehu kalendárneho roka po vyplatení príjmu autorovi. Odporúčame preto strane objednávateľa počkať do konca roka a následne oznámiť túto skutočnosť, nakoľko nieje možné vopred povedať, či objednávateľ nebude mať takýchto zmlúv počas roka viac. Výhodnejšie to bude oznámiť jednorazovo na konci roka.

Objednávateľ si takýmto oznámením splnil svoju povinnosť a prípadné nepodanie daňového priznania zo strany autora bude riešiť daňový úrad priamo s autorom a nie s inštitúciou objednávateľa.

Pre autora má tento spôsob zdanenia výhodu v tom, že si môže uplatniť výdavky spojené s vytvorením tohto diela do nákladov a optimalizovať svoj daňový základ.

Ak potrebujete podať daňové priznanie za príjem z autorskej činnosti alebo poradiť, ktorý zo spôsobov zdaňovania si vybrať, prípadne ktorý je pre Vás výhodnejší, obráťte sa na nás a radi Vám pomôžeme, aby ste mali všetky povinnosti voči daňovým inštitúciám splnené.

©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 24.3. 2016