+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogjan 8

Daňová licencia - kto ju platí a v akej výške?

Čo je daňová licencia a kto ju platí

Daňová licencia je minimálna daň, ktorú musí právnická osoba odviesť štátu za každé zdaňovacie obdobie. To znamená, že ak po odpočítaní úľav na dani je daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní nižšia ako daňová licencia, resp. daňovník vykázal stratu, je daňovník povinný odviesť minimálnu daň, teda daňovú licenciu.

Kto neplatí daňovú licenciu

  • Daňovník, ktorému prvýkrát prináleží povinnosť podať daňové priznanie, s vínimkou daňovníka, ktorý je nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
  • Daňovník, ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko,
  • Daňovník, ktorý vstúpil do likvidácie, neplatí daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie
  • Daňovník, na ktorého bol vyhlásený konkurz

Aká je výška daňovej licencie

Výška daňovej licencie nie je pre každého daňovníka rovnaká. Závisí od výšky ročného obratu ako aj od toho, či je daňovník platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Daňovníkovi, ktorý nie je platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia s ročným obratom neprevyšujúcim 500 000 €, prináleží daňová licencia vo výške 480€.

Ak daňovník je platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia ale jeho ročný obrat neprevyšuje 500 000 €, prináleží mu daňová licencia vo výške 960 €.

Daňovník s ročným obratom viac ako 500 000 € platí daňovú licenciu vo výške 2880€.

Taktiež má vplyv na výšku daňovej licencie aj zamestnávanie fyzických osôb so zdravotným postihnutím. Ak priemerný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím tvorí za zdaňovacie obdobie minimálne 20 % z celkového počtu zamestnancov, výška daňovej licencie sa znižuje na polovicu.

Za zdaňovacie obdobie, ktoré je kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa daňová licencia vypočíta vo výške súčinu 1/12 výšky daňovej licencie a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobie. To platí aj pre spoločnosti, ktoré počas zdaňovacieho obdobia vstúpili do likvidácie, alebo iným spôsobom došlo k ich zániku, či zrušeniu. Ani tieto spoločnosti sa daňovej licencií nevyhnú a prináleží im povinnosť odviesť alikvotnú časť za dané zdaňovacie obdobie, ktoré sa končí dňom vstupu do likvidácie.

Splatnosť daňovej licencie

Daňová licencia je splatná v lehote na podávanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, teda do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, kedy je daňovník povinný daňové priznanie podať a rovnako aj zaplatiť, ak zákon neurčuje inak.

G. L. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 8.1. 2016