+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogdec 3

Nový režim uplatňovania DPH v roku 2016

Novela zákona o DPH nám od roku 2016 prináša novinku v spôsobe uplatňovania DPH. V zákone 222/2004 o dani z pridanej hodnoty pribudne od 1.1.2016 § 68d, v ktorom sa upravuje uplatňovanie dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby.

Na základe tejto novely sa platiteľ registrovaný pre uplatňovanie DPH, ktorý spĺňa určité podmienky (vysvetlíme si neskôr), môže rozhodnúť, či bude uplatňovať osobitnú úpravu DPH.

Pre uplatňovanie dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby sa môže rozhodnúť ,,platiteľ" podľa § 4 zákona o DPH, ktorý:

  • nedosiahol obrat 100 000 eur za predchádzajúci kalendárny rok a predpokladá, že v prebiehajúcom kalendárnom roku takýto obrat nedosiahne
  • nevstúpil do likvidácie, ani na neho nebol vyhlásený konkurz

Rozdiel v uplatnení dane, podľa osobitnej úpravy oproti súčasnému zákonu je v tom, že daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby za dodané tovary a služby a rovnako aj právo na odpočítanie DPH vznikne dňom zaplatenia za tovary a služby dodávateľovi.

Aký vplyv bude mať novela na odberateľov, ktorí sú platiteľmi DPH, neuplatňujúcimi úpravu DPH na základe platieb:

Ak ste na pozícií odberateľa (platca DPH), ktorý nepostupuje podľa osobitného uplatňovania DPH na základe platieb, ale Váš dodávateľ je platiteľ, ktorý sa rozhodol postupovať podľa tejto úpravy, vznikne Vám právo na odpočítanie DPH z prijatých tovarov a služieb až v deň, keď dodávateľovi za tovar alebo službu zaplatíte a nie v deň dodania tovaru alebo poskytnutia služby.

S postupovaním podľa režimu uplatňovania DPH na základe platieb vzniká platiteľovi aj povinnosť, uvádzať túto skutočnosť na faktúre:

,,Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby" to je informácia, ktorú je povinný každý podnikateľ postupujúci podľa režimu osobitného uplatňovania DPH uvádzať na svojich faktúrach.

Ak túto informáciu na faktúre neuvedie, daňová povinnosť vzniká podľa § 19, teda dňom dodania tovaru alebo služby. Navyše mu daňový úrad uloží pokutu do výšky 10 000 eur.

Rovnako daňový úrad uloží takúto pokutu aj platiteľovi, ktorý postupuje podľa osobitnej úpravy, hoci nespĺňa stanovené podmienky, ktoré sme vyššie definovali, alebo pokračoval v osobitnom uplatňovaní DPH, napriek tomu, že mu na to skončilo právo.

Zoznam platiteľov, uplatňujúcich osobitnú úpravu:

Platitelia DPH, ktorí sa rozhodnú uplatňovať DPH na základe platieb a spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sú povinný dátum začatia uplatňovania osobitnej úpravy písomne oznámiť daňovému úradu.

Na základe toho, finančné riaditeľstvo SR zverejní zoznam týchto platiteľov, ktorý bude dostupný na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.

G. L. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 3.12.2015