+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogsep26

Výhody a nevýhody spoločnosti s ručením obmedzeným - 1. časť (seriál o s.r.o.)

Spoločnosť s ručením obmedzeným je popri živnosti najrozšírenejšou formou podnikania. Hoci zavedenie daňových licencií a povinnosť vkladať základné imanie na účet v banke (táto časť zákona sa od 1.1. 2016 ruší, základné imanie nebude nutné vkladať na účet v banke) mierne rozšírili okruh nevýhod na strane s.r.o., stále je jednou z najobľúbenejších foriem podnikania, čo potvrdzuje už dlhšiu dobu pretrvávajúci trend prechodu živnostníkov na s.r.o.

Nie je možné jednoznačne povedať, či je výhodnejšie podnikať na živnosť alebo formou s.r.o. (závisí to od konkrétneho prípadu), avšak hlavné výhody aj nevýhody s.r.o. je možné zhrnúť do nasledovných bodov.

Výhody s.r.o.

Optimalizácia daňovo - odvodového zaťaženia. Kým živnostník v druhom roku podnikania musí odviesť na sociálne a zdravotné poistenie minimálne 194,25 Eur/mes. (platí pre rok 2015 za podmienok, že živnostník nie je súčasne zamestnancom, alebo poistencom štátu a že za rok 2014 bol jeho príjem vyšší ako 4 944 Eur), spoločník alebo konateľ s.r.o. sa vie celkom legálnou cestou tejto odvodovej povinnosti takmer úplne vyhnúť, resp. ju výrazne minimalizovať. Osobný majetok spoločníka je oddelený od majetku spoločnosti používaného na podnikanie. Ak je podnikanie spoločnosti neúspešné, môže byť postihnutá iba tá časť osobného majetku spoločníka, ktorá zodpovedá výške jeho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Ak je vklad spoločníka plne splatený, jeho osobný majetok nemôže byť postihnutý vôbec.

  • Oproti živnosti je s.r.o. chápaná ako kapitálovo silnejšia forma podnikania a väčšinou je dôveryhodnejším obchodným partnerom pre zmluvné vzťahy, banky a zákazníkov.
  • Umožňuje spojiť kapitálové prostriedky viacerých podnikateľov a súčasne tak rozdeľuje podnikateľské riziko.
  • Smrťou spoločníka nezaniká, ale prechádza na dedičov.

Nevýhody s.r.o.

  • Povinnosť zložiť ešte pred vznikom spoločnosti finančný vklad do základného imania vo výške 5000 Eur, alebo jeho splatenú časť (minimálne vo výške 2500 Eur) na bankový účet. - od 1.1. 2016 táto povinnosť zaniká !!! Povinnosť úhrady daňovej licencie, ktorá je v prípade spoločnosti s ročným obratom nižším ako 500 000 Eur vo výške 480 Eur, ak sa jedná o neplatcu DPH a v prípade platcu DPH je daňová licencia vo výške 960 Eur. U spoločnosti s obratom vyšším ako 500 000 Eur (bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je platcom DPH) je výška daňovej licencie 2880 Eur.
  • Povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.
  • S.r.o. nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok presahujúci 170 Eur.

Základné imanie s.r.o. a vklad spoločníka

Hoci plánovaná novela Obchodného zákonníka, ktorá mala vstúpiť do platnosti 01.01.2015, mala zaviesť tzv. start-upové spoločnosti s minimálnym základným imaním vo výške 1 Euro, napokon v dôsledku veta prezidenta do platnosti nevstúpila a preto ustanovenia týkajúce sa výšky základného imania ostávajú aspoň zatiaľ nezmenené (dátum zavedenia 1 - eurovej s.r.o. je pritom neurčitý).

To znamená, že v súčasnosti ešte stále platí, že minimálna hodnota základného imania s.r.o. musí byť vo výške 5 000 Eur. Ak je spoločníkov viac, výška vkladu jedného spoločníka musí byť aspoň 750 Eur a každý spoločník musí zo svojho vkladu splatiť minimálne 30%.

Celková hodnota všetkých splatených vkladov spoločníkov pred vznikom spoločnosti musí byť minimálne 2500 Eur a zvyšok vkladu je každý spoločník povinný splatiť najneskôr do piatich rokov od vzniku spoločnosti.

V prípade jednoosobovej spoločnosti musí byť celé základné imanie vo výške 5000 Eur splatené ešte pred vznikom spoločnosti. Vklad sa stáva majetkom spoločnosti a spoločník nemôže žiadať o jeho vrátenie, avšak môže disponovať so svojím obchodným podielom, na ktorý sa vklad po vzniku spoločnosti pretransformoval.

V nasledujúcom blogu rozoberieme a popíšeme celý postup založenia spoločnosti s ručením obmedzeným.

Autor: © JUDr. Monika Albertová pre Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 26.9. 2015