+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmáj 6

Zmeny v obchodnom registri s platnosťou od 1.októbra 2020.

Prinášame vám prehľad zmien v obchodnom registri, ktoré prináša novela Obchodného zákona.

Do obchodného registra sa budú prijímať podania len v elektronickej podobe

V súčasnosti existujú dva spôsoby podania do obchodného registra, a to je buď v listinnej alebo v elektronickej forme. Výhodou elektronickej formy podania návrhu je časová úspora a tiež nižšie súdne poplatky. Z týchto dôvodov väčšina podnikateľov preferuje podanie elektronickou formu. Podľa zverejnených informácií až 80% podaných návrhov do obchodného registra je elektronicky.

Podľa účinnosti novely zákona, ktorá začína plynúť od 1. októbra 2020, bude možné všetky návrhy do obchodného registra podávať iba elektronickou formou. Ak návrh podáte listinnou formou, registrovaný súd nebude na to prihliadať a váš návrh nebude spracovaný. Rovnako aj prílohy musia byť v elektronickej podobe. Pri podávaní návrhu touto formou, musí byť návrh autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Jedinou výnimkou podania v listinnej forme je podanie príloh (nie samotného návrhu), z dôvodu veľkosti alebo povahy prílohy, ktoré neumožňujú podanie v elektronickej podobe. V takomto prípade musí podnikateľ pripojiť k návrhu vyhlásenie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý prílohu nemohol podať elektronicky. Zároveň musí do 15 dní od podania návrhu doručiť v listinnej podobe predmetnú prílohu. Ak nesplní tieto podmienky, súd nebude prihliadať na tento návrh.

Poplatky za podanie návrhu do obchodného registra zostávajú nezmenené. Návrh na zápis napr. s.r.o. je spoplatnený sumou 150€, pri zmene údajov (napr. zmena sídla) je poplatok vo výške 33€. Zápis zmeny údajov bude potrebné vykonať do 30 dní od rozhodnutia spoločnosti o danej zmene.

Po novom bude viac údajov o spoločníkovi v obchodnom registri

Ďalšou zmenou bude rozšírenie zapisovaných údajov do obchodného registra. Okrem doteraz zapisovaných údajov o spoločníkovi v s.r.o., ako je meno, priezvisko a trvalé bydlisko sa bude zapisovať aj dátum narodenia a rodné číslo. V prípade ak je spoločník iná právnická osoba, okrem už uvedených údajov pribudne aj identifikačné číslo, z dôvodu jednoduchšej identifikácie danej osoby.

Spoločník si môže na svoj obchodný podiel zriadiť záložné právo. Po novom sa do obchodného registra bude zapisovať aj údaj o zriadení záložného práva k obchodnému podielu. Súčasne budú uvedené aj údaje o veriteľovi, a to jeho meno, priezvisko, dátum narodenia ako aj označenie záložnej zmluvy, na základe ktorej vzniklo záložné právo k obchodnému podielu.

Existujúce spoločnosti budú mať povinnosť zapísať nové údaje

Všetky spoločnosti, ktoré sú zapísané v obchodnom registri musia stihnúť zapísanie nových údajov, najneskôr do 31. septembra 2021. V prípade ak zápis údajov nezosúladia do určenej doby, súd ho vyzve na opravu nedostatkov. Ak neodstráni tieto nedostatky v lehote 15 dní od doručenia výzvy, súd na tento návrh neprihliadne. Ak štatutárny orgán zmešká lehotu na podanie návrhu na zápis zmeny (30 dní od rozhodnutia), hrozí mu sankcia do výške 3 310 eur.

Fyzické osoby sa už viac nebudú zapisovať

Podnikateľ – fyzická osoba sa v súčasnosti môže dobrovoľne zapísať do obchodného registra. Od 1. októbra 2020 pre fyzické osoby táto možnosť zanikne. Z dôvodu že osoby sú zapísané už v iných registroch ako napr. živnostenský register. Fyzické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, budú z neho vymazané po 01. októbri 2020.

Z registra budú vymazané neaktívne osoby

S novelou obchodného zákonníka súvisí aj automatický výmaz starých, neaktívnych právnických osôb z registra. V prípade ak nemá spoločnosť stále vykonanú premenu menovitej hodnoty vkladov alebo základného imania na menu euro, a spoločnosť zmenu neuskutoční ani do 1.decembra 2020, bude taká spoločnosť vymazaná z obchodného registra. Ďalej sa vymažú spoločnosti, ktoré vstúpili do likvidácie ešte pred 1. októbrom 2016 a je u nich predpoklad, že sú v úpadku. Ten sa bude predpokladať v prípade, ak likvidátor spoločnosti neuloží do zbierky listín zoznam majetku najneskôr do 31.12.2020.

Obmedzenia pri založení s. r. o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo má evidované nedoplatky. Okrem toho, že osoba s exekúciou nebude oprávnená založiť novú s.r.o., nebude môcť ani nadobúdať či prevádzať obchodné podiely v už existujúcich s.r.o.. Vyššie uvedený princíp by sa mal aplikovať aj pri konateľovi spoločnosti, ktorý v čase zápisu spoločnosti je vedený v zozname dlžníkov.

Dominika Letková ©Corlonez a.s., Dátum: 6.5.2020


Reštart podnikania:

Ak potrebujete pre Vaše podnikanie novú spoločnosť, ktorá by Vám pomohla znovu naštartovať podnikanie pozrite si našu ponuku predzaložených firiem na predaj