+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogapr13

OPATRENIA V OBDOBÍ PANDÉMIE COVID - 19

Spracovali sme pre Vás zhrnutie prijatých opatrení na pomoc podnikateľom v období pandémie

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v období pandémie. Tento zákon upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

1. Odklad platby daní

K úprave došlo v súvislosti s platením daní. Ak daň z príjmov, ktorá je splatná dňa 31.03.2020, alebo daň z pridanej hodnoty so splatnosťou 25.04.2020 za obdobie 03/2020, a tieto nie sú uhradené včas, toto omeškanie sa nepovažuje za daňový nedoplatok a daňový subjekt za dlžníka v prípade, ak ju daňovník zaplatí dokonca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.

2. Odklad daňového priznania k dani z príjmov, hlásení a ročných zúčtovaní

Daňový subjekt, ktorý podá a zaplatí daň do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po vyhlásení skončenia obdobia pandémie, sa nemusí obávať žiadnych úrokov z omeškania alebo obdobných sankcií. Toto opatrenie sa vzťahuje aj na daň z motorových vozidiel, ak splatnosť dane neuplynula pred začatím obdobia pandémie, alebo začala plynúť počas obdobia pandémie. Zároveň je možné si podanie daňového priznania odložiť opätovne o ďalšie 3, resp. 6 mesiacov za štandardných podmienok, t.j. daňovník požiada o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Vo veci hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, lehoty uplynú do konca druhého nasledovného kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná. Táto lehota platí aj pre ročné zúčtovanie.

3. Opatrenia v účtovníctve

Počas obdobia pandémie sa lehoty považujú za dodržané, ak účtovná jednotka zmeškané povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania

4. Opatrenia v oblasti finančného trhu

Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo stredných podnikoch, ministerstvo financií poskytuje finančnú pomoc. Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom inštitúcií, ktorými sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.,

finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme:

 • záruky za úver poskytnutý bankou
 • úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou („bonifikácia úroku“) Ak dlžník úver nezaplatí, zaplatí tieto úhrady Ministerstvo financií. Dlžník úver musí zaplatiť vždy, a to buď banke alebo Ministerstvu financií.

5. Odklad platby odvodov za zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže požiadať o odklad platby odvodov sociálneho a zdravotného poistenia ak mu tržby klesli o viac ako 40% v porovnaní s minulým rokom.

6. Príspevky pre zamestnávateľov a SZČO

Nárok na príspevok majú zamestnávatelia, ktorí:

 • mali povinnosť prerušiť svoju prevádzkovú činnosť a udržia pracovné miesta Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to suma najviac 1100 eur.
 • nemali povinnosť prerušiť alebo obmedziť prevádzkovú činnosť, ale mali pokles tržby o najmenej 20% a udržia pracovné miesta

Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zá robku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to najviac suma:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Nárok na príspevok majú SZČO, teda živnostníci - okrem živnostníkov, ktorí majú súbežne uzatvorený pracovný pomer. To platí aj pre SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi a majú svojich zamestnancov.

SZČO má nárok na paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO vo výške odstupňovanej podľa poklesu tržieb:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac. Pokles tržieb sa bude zisťovať podľa porovnaní mesiacov s minulým rokom, to znamená, že apríl 2020 sa bude porovnávať z tržbami z apríla 2019.

7. Pre zamestnancov v karanténe a rodičov na OČR, bude hradených po celú dobu 55% ich hrubej mzdy

Novela zákona o sociálnom poistení prináša predĺženie vyplácania ošetrovného, na celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia školských zariadení. Týka sa rodičov detí do veku 11 rokov a detí z ťažkým zdravotným postihnutím do 18 rokov. V tomto prípade nebude potrebné potvrdenie od lekára. Dávka sa bude vyplácať po celú dobu uzatvorenia škôl, vo výške 55% hrubej mzdy, čo predstavuje cca 70% z čistej mzdy. Ak ste práce neschopný, napr. z dôvodu karantény, máte nárok na nemocenské vo výške 55%. Doteraz bol preplácaním prvých 10 dní zaťažení zamestnávateľ, momentálne sa to zmenilo a preplácať začína Sociálna poisťovňa.

8. Opatrenia v zákonníku práce

Zamestnávateľ môže po novom nariadiť pre zamestnancov prácu z domu. Novela umožňuje skrátiť čas o oznámení čerpania dovolenky z predchádzajúceho roku na 7 dní z pôvodných 14 dní. Z dôvodu že dovolenka sa mala už čerpať, ale z výnimočných dôvodov sa nečerpala. Ak sa zamestnanca týkajú karanténne opatrenia, prípadne starostlivosť o dieťa, zamestnávateľ nesmie skončiť so zamestnancom pracovný pomer.

Náhrada mzdy z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa Štát preplatí 80% platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté. V plate budú hradené všetky položky vrátane daní a odvodov. Zamestnanec tak dostane 80 percent svojho platu a zamestnávateľa to nebude stáť nič. Výsledkom má byť udržanie pracovného miesta.

9. Opatrenia v justícií

Prerušujú sa premlčacie, prekluzívne a procesné lehoty do 30. apríla 2020. Súdy vykonávajú hlavné pojednávanie a verejné zasadnutia iba v nevyhnutnom rozsahu s možnosťou vylúčenia verejnosti. Orgány právnických osôb súkromného práva ako obchodné spoločnosti budú môcť prijímať rozhodnutia per rollam - t.j. písomne, teda nie riadnym zasadnutím.

V čase do konca apríla 2020 platí zákaz výkonu záložného práva, dražieb, či iného speňažovania majetku zo strany dražobných spoločností, exekútorov a správcov, a to pod hrozbou neplatnosti týchto úkonov.

Počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu je výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora vo verejnom obstarávaní v prípade obstarávania tovarov ako sú ochranné rúška, respirátory, či testovacie sady a pod. Možnosť využitia mobilných dát operátorov na zisťovanie polohy testovaných ľudí na COVID-19, ktorý sú v povinnej karanténe.

Dominika Letková ©Corlonez a.s., Dátum: 13.4.2020


Reštart podnikania:

Ak potrebujete pre Vaše podnikanie novú spoločnosť, ktorá by Vám pomohla znovu naštartovať podnikanie pozrite si našu ponuku predzaložených firiem na predaj