+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogmar19

Konečný užívateľ výhod (KUV)

Najnovšia novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu priniesla zmeny aj v niektorých súvisiacich predpisoch. Za najdôležitejšiu zmenu možno považovať novelizáciu zákona upravujúceho vedenie obchodného registra na základe ktorej sa zapisujú do tohto registra údaje o konečnom užívateľovi výhod.

Čo to znamená pre podnikateľov?

Novela s účinnosťou od 1. novembra 2018 zaviedla pre všetky právnické osoby (teda aj napríklad pre spoločnosti s ručeným obmedzeným a akciové spoločnosti), ktoré sa zapisujú do obchodné registra povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do neverejnej časti tohto registra. Zmeny platia nielen pre existujúce subjekty, ale rovnako aj pre novozaložené spoločnosti, ktoré svoju povinnosť musia riešiť už v priebehu zakladania. Výnimku tvoria iba právnické osoby, ktoré sú subjektom verejnej správy alebo emitentom cenným papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Kto je vlastne konečný užívateľ výhod?

Konečný užívateľ výhod je akákoľvek osoba (fyzická osoba), ktorá ovláda právny subjekt alebo nad ním vykonáva kontrolu.

Postavenie konečného užívateľa výhod upravuje konkrétne ustanovenie § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. Podľa neho ním môže byť napríklad osoba, ktorá má najmenej 25% priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní podľa § 6a ods. 1 písm. a. Aj keď zistenie stanoveného percentuálneho vlastníckeho podielu alebo majetkovej účasti neznamená automaticky zistenie konečného užívateľa výhod, ide o jeden z viacerých faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť. Prejavom ovládania či kontroly môže byť aj nižší percentuálny podiel, ak osoba s inou osobu konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň 25% podľa § 6a ods. 3.

Môžu existovať výnimočné prípady, kedy nie je možné identifikovať žiadnu fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje subjekt. V takýchto prípadoch a za predpokladu, že neexistujú pochybnosti, sa pre účely identifikácie môže považovať za konečného užívateľa výhod aj člen vrcholového manažmentu. Okrem štatutárneho orgánu sú to prokuristi a vedúci zamestnanci podľa § 6a ods. 2, ktorých môže byť aj niekoľko desiatok.

Ako to funguje v praxi?

  • Právnické osoby, ktoré vznikli do 31. októbra 2018 sú povinné zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do príslušného registra najneskôr do konca roka 2019.

  • Právnické osoby, ktoré vzniknú po 31. októbri 2018 povinne zapisujú konečného užívateľa výhod už pri svojom vzniku, teda pri prvozápise.

Návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do príslušného registra je oslobodený od súdneho a správneho poplatku.

Identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod, ktoré sa zapisujú do registra zahŕňajú meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Rozsah údajov o konečnom užívateľovi výhod má slúžiť ako kľúčový faktor pri vysledovaní páchateľov trestných činov, ktorí by sa inak mohli snažiť skryť svoju totožnosť za podnikovú štruktúru. Netreba podceňovať splnenie tejto povinnosti, pretože pri nedodržaní lehoty na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod môže byť spoločnosť postihnutá sankciou do výšky 3 310,-€.


Súvisiace články:


Dana Kršková ©Corlonez a.s. , Dátum: 19.3.2019