+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogfeb28

Zodpovený zástupca v s.r.o.

Rozhodli ste sa pre podnikanie v oblasti, v ktorej sa dobre vyznáte? Avšak ste zistili, že pre príslušnú živnosť nespĺňate zákonom stanovené podmienky? Neobávajte sa, podnikať môžete aj prostredníctvom ustanoveného zodpovedného zástupcu.

Kto je zodpovedný zástupca a kedy je potrebný?

Podnikanie je možné vykonávať prostredníctvom voľných, remeselných a viazaných živností. Najviac využívané sú voľné živnosti, ale žiaľ nie všetky podnikateľské aktivity možno uskutočňovať práve prostredníctvom voľných živností. Ak si vyberiete pre svoje podnikanie remeselnú alebo viazanú živnosť, potom máte povinnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu (pri právnickej osobe je táto povinnosť vždy). Zodpovedný zástupca musí spĺňať zákonom stanovené podmienky, čo v prípade remeselnej živnosti je preukázanie vzdelania v príslušnom odbore a pri viazanej živnosti vo väčšine prípadov osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon príslušnej činnosti.

Ako sme v úvode spomínali, ak tieto podmienky nespĺňate vy (ako spoločník alebo konateľ vo vlastnej spoločnosti), aby ste mohli byť zodpovedným zástupcom, potom si musíte zodpovedného zástupcu ustanoviť.

Čo musí spĺňať zodpovedný zástupca?

V prvom rade musí zodpovedný zástupca spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, a to je vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Osobitné podmienky sa líšia v závislosti od konkrétneho predmetu podnikania, patrí sem napríklad doklad o riadnom ukončení príslušného odboru, výučný list, dĺžka praxe.

To však nie je všetko...

Okrem odbornej kvalifikácie musí zodpovedný zástupca spĺňať ďalšie podmienky. Zodpovedný zástupca musí byť osoba, ktorá

  • je v pracovnom pomere k podnikateľovi, to neplatí ak ide o spoločníka alebo člena právnickej osoby, manžela (manželku) podnikateľa alebo príbuzného v priamom rade

  • má bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt

  • nie je členom dozornej rady právnickej osoby

  • nebolo jej zrušené podnikateľské oprávnenie (v posledných troch rokoch)

Ak má podnikateľ k podnikaniu zriadené viaceré prevádzky, potom má povinnosť mať zodpovedného zástupcu pre každú prevádzku. Aj napriek tomu, ak by podnikateľ spĺňal podmienky na ustanovenie zodpovedného zástupcu, stále môže zodpovedať iba za jednu prevádzku. Živnostenský úrad by mohol povoliť výnimku napríklad v prípade, ak by sa otváracie hodiny prevádzkarní líšili a jedna osoba by dokázala zabezpečovať chod viacerých prevádzok.

Ustanovenie zodpovedného zástupcu

Podnikateľ musí ustanovenie zodpovedného zástupcu oznámiť živnostenskému úradu v lehote 15 dní, tiež aj ukončenie výkonu tejto funkcie. 15-dňová lehota platí aj v prípade, ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať svoju funkciu a podnikateľ musí ustanoviť nového zodpovedného zástupcu, ktorý bude pokračovať v prevádzkovaní živnosti. Zodpovedný zástupca musí súhlasiť s ustanovením do funkcie a potvrdí to vlastnoručne podpísaným dokumentom Súhlas zodpovedného zástupcu.

Sankcie živnostenského úradu

  • do 3319 eur – ak fyzická alebo právnická osoba prevádzkuje bez živnostenského oprávnenia činnosť, ktorá je predmetom remeselnej alebo viazanej živnosti
  • do 1659 eur – ak podnikateľ neustanoví zodpovedného zástupcu v prípadoch, keď je povinný tak urobiť
  • do 663 eur – ak podnikateľ ustanovil zodpovedného zástupcu, hoci nebol povinný tak urobiť a túto skutočnosť neohlásil živnostenskému úradu; ak podnikateľ neoznámil ukončenie funkcie zodpovedného zástupcu alebo ustanovenie nového zodpovedného zástupcu

Súvisiace články:


Radka Fecenková ©Corlonez a.s. , Dátum: 28.2.2019