+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogsep10

Povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Absolútna novinka

Tento rok, konkrétne 1.februára 2018, priniesla Národná rada Slovenskej republiky opäť zmenu v podobe prijatia zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „novela“).

Hlavným cieľom schválenia novely je predovšetkým neustály vývoj v oblasti prania špinavých peňazí a tým nadväzujúceho sprísňovania systému na jeho predchádzanie. Okrem zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti novela sprievodne upravila niektoré súvisiace zákony.

Jednoznačne najdôležitejšou zmenou je zmena zákonov upravujúcich vedenie registra neinvestičných fondov, registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, registra nadácií a obchodného registra do ktorých sa majú zapisovať údaje o konečnom užívateľovi výhod.

Z uvedených registrov sa tieto neverejné údaje prenesú do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Štatistický úrad údaje následne poskytne vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. finančnej polícii Policajného zboru, Daňovému úradu a pod.) a tiež povinným osobám za účelom splnenia si povinnosti identifikovať konečného užívateľa výhod.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Definovanie pojmu „ konečný užívateľ výhod “ netreba hľadať nikde inde ako v zákone č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Schematicky uvádzame, že podľa § 6a ods. 1 spomínaného zákona je konečným užívateľom výhod každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda a kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Zjednodušene môžeme povedať, že konečným užívateľom výhod je osoba, ktorá má právo menovať štatutárne orgány spoločnosti, skutočne ovláda právnickú osobu, má právo na hospodársky profit, a tak ďalej. Ustanovenie § 6a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti obsahuje v tomto smere podrobnejšie vymedzenie pojmu

Ako zapísať konečného užívateľa výhod do Obchodného registra?

Ako sme spomínali vyššie, jedným z novelizovaných právnych predpisov je aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. S účinnosťou od 1. novembra 2018 sú povinné všetky právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu určiť a zapísať do Obchodného registra osobu – konečného užívateľa výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaj, na základe ktorého sa považuje osoba za konečného užívateľa výhod.

Vzhľadom na nový, zapisovaný údaj dochádza súbežne aj k úprave pravidiel pre podanie návrhu na zápis do obchodného registra. Formuláre návrhov na zápis nových spoločností do obchodného registra (t. j. prvozápis) sú doplnené o ďalší zapisovaný údaj, a teda o konečného užívateľa výhod.

Taktiež vzniká nový samostatný formulár, ktorým sa majú zapisovať zmeny v údajoch o konečnom užívateľovi výhod pre obchodné spoločnosti, ktoré sú už v obchodnom registri zapísané. Tento formulár slúži aj na zapisovanie akýchkoľvek zmien v údajoch o konečnom užívateľovi výhod, prípadne zápis nového a výmaz starého konečného užívateľa výhod.


Zabezpečíme Vám zápis konečného uživateľa výhod do obchodného registra len za 50€ - bez skrytých poplatkov.

Informovať sa môžete kedykoľvek na 0948 896 658


Aké sú lehoty na podanie návrhu na zápis KÚV do OR?

Na záver by sme dodali, že tieto zmeny je potrebné uvážiť pri zakladaní spoločnosti po 1. novembri 2018, a teda údaje o konečnom užívateľovi výhod musia byť súčasťou návrhu na zápis. Existujúce spoločnosti, ktoré sa zapíšu do obchodného registra do 31. októbra 2018, sú povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do konca roka 2019.

D.K. ©Corlonez a.s. Dátum: 10.09.2018