+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogapr20

Kedy potrebujete súhlas správcu dane ?

Ste zakladateľom spoločnosti s ručením obmedzeným, prevádzate alebo nadobúdate obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným? Potom existuje vysoká pravdepodobnosť, že budete potrebovať súhlas správcu dane.

Založenie spoločnosti:

Podľa § 105b, odsek 1 Obchodného zákonníka nemôže osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle, založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. K preukázaniu tejto skutočnosti slúži práve súhlas správcu dane so zápisom fyzickej alebo právnickej osoby ako spoločníka spoločnosti, ktorý je navrhovateľ povinný priložiť k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Súhlas správcu dane vydáva daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého bydliska zakladateľa/žiadateľa.

Pri založení novej spoločnosti sú súhlas správcu dane povinní predložiť všetci zakladatelia, bez ohľadu na to, či budú mať v spoločnosti menšinový, alebo väčšinový obchodný podiel.

Povinnosť predložiť písomný súhlas správcu dane nemá len zakladateľ, ktorý je zahraničnou osobou (§ 105b, odsek 2 Obchodného zákonníka). V takomto prípade sa súhlas správcu dane nahrádza písomným vyhlásením zakladateľa, že nemá povinnosť tento súhlas predložiť.

Rozdelenie a prevod obchodného podielu:

Povinnosť priložiť súhlas správcu dane má spoločník spoločnosti aj pri rozdelení a prevode obchodného podielu. Pri prevode obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, je súhlas správcu dane potrebný ako pre osobu prevodcu, tak aj pre osobu nadobúdateľa. Povinnosť priložiť k návrhu súhlas správcu dane vzniká však len pri prevode väčšinového obchodného podielu, teda podielu, ktorému prislúcha aspoň polovica všetkých hlasov na valnom zhromaždení. Pri prevode menšinového obchodného podielu sa súhlas správcu dane nahrádza čestným vyhlásením. Zahraničná osoba nemusí súhlas prikladať ani pri prevode obchodného podielu.

Jednoduché príklady z praxe:

  1. Spoločnosť A so základným imaním 5000€ má jedného spoločníka X. Spoločník X sa rozhodne previesť časť svojho obchodného podielu vo výške 2000€ na nového spoločníka Y. Keďže spoločník X musí pred prevodom rozdeliť svoj obchodný podiel, bude potrebovať súhlas správcu dane, aj keď prevádza menšinový obchodný podiel. Spoločník Y súhlas správcu dane potrebovať nebude, keďže nadobúda menšinový obchodný podiel.

  2. Spoločnosť B so základným imaním 5000€ má jedného spoločníka X. Spoločník X sa rozhodne previesť časť svojho obchodného podielu vo výške 3000€ na nového spoločníka Y. Keďže predmetom prevodu bude väčšinový obchodný podiel, súhlas správcu dane bude potrebný pre oboch spoločníkov.*

V praxi sa však stretávame aj so zložitejšími prípadmi, kedy nie je úplne zrejmé, či je súhlas správcu dane potrebný alebo nie. Tieto situácie nastávajú najmä pri prevode obchodného podielu medzi dvomi spoločníkmi v rámci jednej eseročky.

  1. Spoločnosť C so základným imaním 5000€ má dvoch spoločníkov X a Y, pričom spoločník X vložil do základného imania 3000€ a spoločník Y 2000€. Spoločník X chce previesť časť svojho obchodného podielu, ktorému zodpovedá vklad 1000€ na spoločníka Y. Zrejmé je, že spoločník X bude potrebovať súhlas správcu dane (rozdelenie obchodného podielu). Čo však spoločník Y? Predmetom prevodu nie je väčšinový obchodný podiel, no po zápise prevodu do obchodného registra sa spoločník Y stáva vlastníkom väčšinového obchodného podielu.

A práve tu sa názory vyšších súdnych úradníkov rozchádzajú. Niektorí vyžadujú súhlas správcu dane aj pre spoločníka Y, niektorí nie. Obchodný zákonník tento problém presne nešpecifikuje.

Podľa § 115, odsek 6 Obchodného zákonníka, má spoločnosť povinnosť predložiť súhlas správcu dane len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa, a to aj, ak ide o iného spoločníka spoločnosti.

V našom príklade však nejde o prevod väčšinového obchodného podielu, no aj napriek tomu je súhlas správcu dane niektorými súdnymi úradníkmi vyžadovaný.

Práve kvôli nejednotnému názoru na danú problematiku odporúčame pri podobných prevodoch obchodného podielu vždy predkladať súhlas správcu dane. Môžete sa tým vyhnúť prípadnému odmietnutiu zápisu zmien a nechcenému predĺženiu lehoty na zápis.

F.S. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 20.04.2017


Nevydajú Vám súhlas? Riešením sú naše služby. Kontaktujte nás tu.