+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogdec 5

Úradné elektronické schránky

Od 1. januára 2017 (najneskôr 30. júna 2017) nastáva zmena v komunikácii medzi občanmi/podnikateľmi a orgánmi verejnej moci, a to vo forme elektronických schránok, ktoré zriaďuje štát.

Podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governemente ide o elektronické úložisko, v ktorom sa uchovávajú elektronické správy a notifikácie. Každý občan, ktorý dosiahol vek 18 rokov, všetci podnikatelia, či orgány verejnej moci (súdy, Sociálna poisťovňa, úrad práce, atď.) majú v súčastnosti zriadené elektronické schránky aj v prípade, ak ich neaktivovali.

Výhodou elektronických schránok je obojstranná komunikácia, takže nielen podnikatelia môžu elektronickú schránku využiť pri podávaní rôznych žiadostí, ale rovnako aj úrady budú podnikateľom zasielať do schránky rôzne oznámenia, výzvy, upozornenia atď. Doposiaľ boli podobné správy doručované len v listinnej podobe poštou.

Schránku je možné aktivovať od 1. augusta 2016 do 30. júna 2017. V prípade, že si schránku nestihnete aktivovať (aktiváciou sa rozumie prvé prihlásenie do schránky oprávnenou osobou) v tejto lehote, bude Vám automaticky aktivovaná na základe novely zákona o e-Governmente 30. júna 2017.

Ako aj doporučené úradné dokumenty, ktoré sú v súčasnosti zasielané poštou, majú určitú lehotu na prevzatie, tak aj v prípade elektronickej schránky dôjde k doručeniu v lehote 15 dní od uloženia správy a to aj v prípade, ak si ju v danej lehote nestihnete prečítať. Po 15 dňoch sa úradný dokument považuje za doručený a nadobúda svoje právne účinky, takže dňom otvorenia dokumentu alebo po 15 dňoch od uloženia správy, začínajú plynúť lehoty na splnenie povinnosti, prípadne na podanie opravného prostriedku. Práve preto je dôležité sledovať elektronickú schránku denne, aby Vám žiadna správa neušla.

V súčasnosti rozposiela Ministerstvo vnútra SR každej právnickej osobe zapísanej v OR oznámenie o zmene spôsobu komunikácie štátu a súkromných subjektov, v ktorom sú všetky dôležité informácie týkajúce sa tejto zmeny. Uvádza taktiež oficiálnu stránku, kde sú všetky potrebné postupy a videonávody k používaniu elektronickej schránky.

Čo je potrebné pre prihlásenie do elektronickej schránky Pre prihlásenie do schránky je nevyhnutné použitie občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným kódom (BOK) alebo dokladu o pobyte cudzinca s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom (BOK). Spomínané doklady je možné získať na každom oddelení dokladov Policajného zboru, v prípade cudzincov na oddeleniach cudzineckej polície.


Nemáte čas si sledovať schránku? Pozrite si ponuku našej novej služby Kontrola elektronickej schránky.


Splnomocnenie

Ak z nejakého dôvodu nemôžete vstupovať do elektronickej schránky Vašej firmy alebo na to nemáte čas a nechcete sa tým zaťažovať, môžete na prístup do Vašej schránky niekoho splnomocniť. Splnomocnená osoba už samozrejme musí mať občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód BOK.

Existujú 2 spôsoby, ako môžete vybranú osobu spolnomocniť:

  1. Elektronicky – ak vlastníte občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom BOK, tento spôsob je jednoduchší pretože sa stačí prihlásiť do Vašej elektronickej schránky, kde nájdete žiadosť o udelenie oprávnenia fyzickej osobe. Vo formulári nastavíte rozsah právomocí, ktoré chcete splnomocnenej osobe udeliť.

  2. Listom – Úrad vlády SR vydal oficiálne tlačivo ,,Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie schránkou fyzickej osoby – podnikateľa (FO – podnikateľa) a právnickej osoby (PO)", ktoré nájdete na stránke www.statutar.sk. Tlačivo je potrebné pozorne vyplniť a zaslať na adresu: Úrad vlády SR, P. O. BOX 11, Námestie slobody 1, 810 05 Bratislava 15

V splnomocnení je potrebné uviesť rozsah oprávnenia, teda či pôjde o úplny alebo čiastočný prístup do elektronickej schránky.

  • Úplny prístup oprávňuje splnomocnenú osobu disponovať so všetkými priečinkami schránky, čítať, vymazávať, presúvať a nahrávať správy ale aj vytvárať, vymazávať podpriečinky a nastavovať v nich určité pravidlá.

  • Čiastočný prístup vymedzuje oprávnenej osobe prístup len k určeným funkciám schránky a jej priečinkom. Rozsah oprávnenia je potrebné zadefinovať priamo v žiadosti a to elektronickej aj listinnej.

G.L. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 5.12.2016