+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogdec 1

Spoločnosť v kíze II. - možnosti riešenie krízy (seriál o kríze)

V predošlom blogu o spoločnostiach v kríze sme sa venovali vysvetleniu pojmov krízy a príslušným novinkám v Obchodnom zákonníku akými sú napríklad: definícia spoločnosti v kríze, povinnosti štatutárneho orgánu počas krízy a celkom novému pojmu plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje.

V tomto blogu sa budeme zaoberať možnosťami riešení krízy.

Na zlepšenie situácie spoločnosti v kríze je potrebné dostať pomer vlastného imania a záväzkov na zákonom stanovenú úroveň platnú pre rok 2016, 4 ku 100. Tento stav sa dá dosiahnuť dvoma spôsobmi a to:

 • transakciami so záväzkami alebo
 • transakciami s vlastným imaním.

Transakcie so záväzkami sú napr.:

 • odpis premlčaných záväzkov,
 • dohoda o odpustení dlhu,
 • vyrovnanie záväzkov barterom alebo,
 • kapitalizácia pohľadávok veriteľov výmenou za podiel resp. akcie.

Ak má spoločnosť záväzky, ktoré sú po dobe splatnosti a veritelia ich za celú dobu nevymáhajú, spoločnosť si môže tieto záväzky odpísať. Odpis premlčaných alebo odpustených záväzkov zvyšuje výsledok hospodárenia.

Spoločnosť, ktorá sa nachádza v kríze môže vyrovnať svoje záväzky napríklad aj výmenou za, pre spoločnosť už nepotrebný resp. nepredajný tovar. Tým sa spoločnosti znížia záväzky a súčasne neutrpí bankový účet, lebo spoločnosť použila na vyplatenie tovar, ktorý už mala kúpený a pre spoločnosť by bol inak nevyužiteľný.

Spoločnosť môže svoje záväzky vyrovnať aj výmenou pohľadávok veriteľa za podiel na spoločnosti. S touto možnosťou musia súhlasiť veriteľa, čo nie je vždy tak. Veritelia sa často boja dlhodobej udržateľnosti podnikania dlžníka.

Transakcie s vlastným imaním sú napr.:

 • zvýšenie základného imania,
 • úhrada straty spoločníkmi v s. r. o.,
 • dodatočné zdroje od spoločníkov/akcionárov,
 • kapitalizácia pohľadávok spoločníkov/akcionárov,
 • zmena účtovných metód.

Základné imanie je považované za stály zdroj spoločnosti a jeho zvýšenie sa preukáže v súvahe okamžite po rozhodnutí valného zhromaždenia prostredníctvom účtu 419 – Zmeny základného imania. Splatenie zvýšenia základného imania je možné peňažným aj nepeňažným vkladom spoločníka. Pričom peňažný vklad do spoločnosti už nie je nutné preukazovať vkladom na bankový účet, stačí vklad do pokladne a nepeňažným vkladom môže byť aj pohľadávka voči spoločnosti.

Stratu spoločnosti možno započítať s pohľadávkami medzi spoločníkmi a s. r. o. Je to veľmi používaná forma vyrovnania záväzkov resp. pohľadávok. Pretože najmä v jedno-osobových s. r. o. je častým javom, že spoločnosť má záväzky voči spoločníkovi. Ten sa môže rozhodnúť, že svoju pohľadávku (na účte 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom) započíta so stratou spoločnosti ( účet 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, alebo 429 – Neuhradená strata minulých rokov). Výsledkom toho je, že sa spoločnosť zbavila záväzku a navýšila svoje vlastné imanie. Nevýhodou tejto transakcie je potreba dodatočných finančných prostriedkov spoločníkov alebo vzdanie sa iných práv. Túto transakciu nie je možné realizovať v akciovej spoločnosti.

Dodatočné zdroje od spoločníkov okamžite zvyšujú vlastné imanie spoločnosti prostredníctvom účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy. Takéto zvýšenie možno uskutočniť peňažným alebo nepeňažným vkladom, resp. darom od spoločníka. Tak isto ako pri základom imaní, ani pri ostatných kapitálových fondoch nie je potrebné preukazovať peňažný vklad vkladom na účet. Nepeňažným vkladom môže byť aj odpisovaný majetok, kedy vzniká zároveň spoločnosti aj daňová výhoda – v budúcnosti možnosť uznať daňové odpisy majetku.

Kapitalizácia pohľadávok spoločníkov/akcionárov taktiež okamžite zvyšuje vlastné imanie spoločnosti a to prostredníctvom účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy alebo účtu 419 – Zmeny základného imania. Výhodou tejto transakcie je, že nie je potreba dodatočných finančných prostriedkov spoločníkov a keďže nejde o hotovostnú transakciu, nie je obmedzená sumou 5 000 €.

Zmeny účtovných metód môžu mať tiež vplyv na výsledok hospodárenia alebo vlastné imanie.

Napríklad:

 • Prehodnotenie odpisovej politiky dlhodobého majetku (zmena odpisovania drobného majetku v ocenení do 1 700 resp. 2 400 €.
 • Prehodnotenie výpočtu rezerv a opravných položiek.
 • Preceňovanie účastníckych podielov metódou vlastného imania.

Aby spoločnosť nemusela robiť transakcie s vlastným imaním alebo so záväzkami, čiže aby sa nedostala do krízy musí vedieť včasne odhaliť krízu a predchádzať jej. Ako odhaliť včasne krízu a predchádzať kríze si rozoberieme v ďalšom blogu.

L.R. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 1.12.2016