+421 238 105 909
sk

en de hu

Blognov28

Identifikačné údaje spoločnosti s ručením obmedzeným

Podnikatelia sa pri vykonávaní svojej činnosti stretávajú s mnohými identifikačnými údajmi a číslami. V tomto blogu sa budeme venovať jednotlivým identifikátorom spoločností s ručením obmedzeným.

Hlavnými identifikačnými údajmi eseročky sú:

 • obchodné meno spoločnosti
 • sídlo spoločnosti
 • identifikačné číslo osoby (IČO)
 • daňové identifikačné číslo (DIČ)
 • zápis v obchodnom registri

Obchodné meno

 • názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti;
 • pri eseročke si ho volia jej zakladatelia ešte pred jej založením, je ho potrebné uviesť v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine spoločnosti;
 • musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“, postačí však skratka „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o.“;
 • nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania;
 • spoločníci sa môžu počas existencie spoločnosti rozhodnúť o jeho zmene;
 • musí sa uvádzať na daňových dokladoch.

Sídlo spoločnosti

 • volia ho zakladatelia spoločnosti a takisto je ho potrebné uviesť v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine spoločnosti;
 • adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri;
 • eseročka musí preukázať, že má k nehnuteľnosti, ktorej adresa je ako jej sídlo zapísaná v obchodnom registri vlastnícke alebo užívacie právo, prípadne musí preukázať súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej zápisom ako sídla spoločnosti;
 • spoločníci sa môžu počas existencie spoločnosti rozhodnúť o jeho zmene;
 • musí sa uvádzať na daňových dokladoch.

Identifikačné číslo osoby (IČO)

 • osem miestny číselný kód, ktorý môžeme považovať za akési „rodné číslo“ eseročky;
 • prideľuje ho Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť živnostenského úradu, ktorý ho vyžiada pri vydaní živností spoločnosti ešte pred zápisom eseročky do obchodného registra;
 • zapisuje sa do obchodného registra;
 • nemení s počas celej existencie spoločnosti;
 • musí sa uvádzať na daňových dokladoch.

Daňové identifikačné číslo (DIČ)

 • desať miestny číselný kód, ktorý pri eseročke začína dvojkou
 • prideľuje ho správca dane (daňový úrad) miestne príslušný podľa sídla spoločnosti na základe žiadosti o registráciu, ktorú je podnikateľ povinný podať po zápise spoločnosti do OR;
 • nemení s počas celej existencie spoločnosti;
 • musí sa uvádzať na daňových dokladoch.

Zápis v obchodnom registri

 • spoločnosť s ručením obmedzeným musí rovnako uvádzať v obchodnom registri akého okresného súdu je zapísaná, v akom oddiele a vložke;
 • príklad: spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 123456/B;
 • musí sa uvádzať na daňových dokladoch.

V praxi sa môžeme stretnúť aj s ďalším identifikátorom, ktorý však nemusí mať pridelená každá eseročka. Jedná sa o identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH). Nie každý podnikateľ je povinný zaregistrovať sa pre DPH a stať sa tak platiteľom DPH. Takáto povinnosť vzniká podnikateľovi v troch prípadoch:

 • presiahnutie obratu 49.790,-€ za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch
 • nadobudnutie tovaru z iného členského štátu v hodnote 14.000,-€ v kalendárnom roku
 • prijatie služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu IČ DPH je tvorené z dvanástich znakov, pričom prvé dva označujú členský štát EÚ, teda pre Slovensko je to SK. Nasleduje desať číslic, ktoré sú spravidla zhodné s DIČ.

Tieto identifikačné údaje spoločnosti s ručením obmedzeným patria medzi jej základné identifikátory, a každý podnikateľ je povinný uvádzať ich napríklad na vystavených daňových dokladoch.

F.S. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 28.11.2016