+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogsep23

Rozdiel medzi konateľom a spoločníkom v eseročke

V našej praxi sa často stretávame s tým, že podnikatelia, zvyčajne tí začínajúci, nemajú úplne presné informácie o rozdieloch medzi konateľom a spoločníkom spoločnosti, ich postavení v spoločnosti, povinnostiach, zodpovednosti a podobne. Práve preto sa v tomto blogu pozrieme na rozdiely medzi týmito funkciami a tiež si povieme niečo o povinnostiach každej z nich.

Zjednodušene môžeme konštatovať:

  • konateľ je osoba, ktorá spoločnosť zastupuje navonok, podpisuje v jej mene a uzatvára zmluvné vzťahy
  • spoločník je osoba, ktorá spoločnosť vlastní, profituje z jej zisku a rozhoduje o zmenách v nej

Konateľ:

Funkciu konateľa eseročky upravujú § 133 - § 136 Obchodného zákonníka. Aby sme v blogu necitovali zákon, pokúsime sa najdôležitejšie časti parafrázovať čo najzrozumiteľnejšie.

Konateľ je štatutárnym orgánom spoločnosti, pričom Obchodný zákonník hovorí, že konanie štatutárneho orgánu je konaním podnikateľa (v našom prípade eseročky), čo znamená, že eseročku zaväzuje konanie konateľa.

Spoločníci môžu oprávnenia konateľa obmedziť, no takéto obmedzenia nie sú účinné voči tretím osobám ani v prípade, ak by boli zverejnené. Konateľa vymenúva do funkcie resp. odvoláva z funkcie valné zhromaždenie spoločnosti (najvyšší orgán spoločnosti tvorený spoločníkmi).

V eseročke môže byť jeden alebo viac konateľov, pričom ak je konateľov viac, je každý z nich oprávnený konať samostatne, ak spoločníci neurčia inak. V spoločenskej zmluve je teda možné upraviť spôsob ich konania v mene spoločnosti. Najbežnejšie spôsoby konania v mene spoločnosti s ručením obmedzeným sú:

Pri dvoch konateľoch:

  • „V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.“
  • „V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.“

Pri troch a viacerých konateľoch:

  • „V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy najmenej dvaja/traja konatelia spoločne.“

Keďže konanie konateľa je zároveň konanie eseročky, konateľ preberá aj trestnoprávnu zodpovednosť za toto konanie.

Ak konateľ pri výkone funkcie poruší svoje povinnosti (napríklad nedodrží obmedzenia, ktoré mu stanovila spoločnosť), je povinný nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobil. Za škodu nezodpovedá ak preukáže, že postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti.

Spoločník:

Zjednodušene povedané: spoločník je majiteľom spoločnosti a osoba, ktorá priamo profituje z jej zisku. Vklad spoločníka tvorí priamo základné imanie spoločnosti. Eseročka môže mať 1 – 50 spoločníkov, pričom súčet ich vkladov musí byť najmenej 5000€ a hodnota vkladu každého z nich musí byť aspoň 750€. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Znamená to teda, že ak spoločník splatí celý svoj vklad, neručí za záväzky spoločnosti a jeho osobný majetok je v prípade porušenia záväzkov zo strany spoločnosti v bezpečí. Práva a povinnosti spoločníkov upravuje Obchodný zákonník, konkrétne § 113 - § 124. Obchodný podiel spoločníka predstavuje jeho práva a povinnosti a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Výška obchodného podielu sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak si spoločníci v spoločenskej zmluve neurčili inak.

Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia a kontroly spoločnosti na valnom zhromaždení (najvyšší orgán eseročky), v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách.

Spoločníci majú právo požadovať od konateľov informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti.

Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku spoločnosti v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, pričom sa spoločníci môžu dohodnúť na úprave tohto pomeru a podiely zo zisku vyplácať na základe tejto dohody.

Spoločníci na valnom zhromaždení rozhodujú o spoločnosti. Môžu zmeniť obchodné meno spoločnosti, jej sídlo, odvolať/vymenovať konateľov, rozšíriť predmet podnikania spoločnosti, schvaľujú účtovné závierky, schvaľujú prevod obchodného podielu a podobne.

Zhrnutie:

Konateľ nerozhoduje o zmenách v spoločnosti, ale podpisuje v jej mene. Spoločník, na druhú stranu, má nad spoločnosťou kontrolu, no nemôže napríklad v jej mene podpísať zmluvu.

Na príklade by sme to mohli uviesť tak, že akúkoľvek zmluvu, akou je aj zmluva s mobilným operátorom, môže podpísať v mene spoločnosti len konateľ, nie spoločník. Avšak spoločník má právo odvolať konateľa a vymenovať nového.

Zároveň nie je vylúčené, aby jedna fyzická osoba bola zároveň spoločníkom aj konateľom jednej spoločnosti.

Veríme, že Vám prečítanie tohto blogu prinieslo množstvo nových informácií, a že Vám jeho obsah pomôže pri plánovaní štruktúry Vašej spoločnosti.

F.S. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 23.9. 2016