+421 238 105 909
sk

en de hu

Blog



dec14

Rozdiel medzi živnostníkom a živnosťou právnickej osoby a druhy živností

Pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným sa stále viac stretávame s otázkou, či si konateľ spoločnosti musí založiť živnosť ako fyzická osoba. V tomto blogu sa preto budeme venovať rozdielu medzi živnostníkom ako samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) a živnosťou právnickej osoby a pozrieme sa aj na druhy živností.

V praxi si veľa ľudí mýli pojem živnosť – vo význame spôsobu práce ako SZČO a živnosť ako určitý typ povolenia na výkon podnikateľskej činnosti. Je samozrejmé, že aj živnostník (SZČO) musí získať tento typ „povolenia“, ale zaužívalo sa používanie výrazu živnosť = SZČO.

Odlišujeme teda podnikanie fyzickej osoby ako ,,živnostníka‘‘ od živnosti právnickej osoby (napr. s.r.o.)

Živnostník (SZČO)

Živnostníka môžeme zjednodušene definovať ako toho, kto podniká ako fyzická osoba, je zapísaný v zozname živnostníkov (živnostenský register), má pridelené IČO a má pridelené identifikačné číslo pre daň (DIČ).

Živnostník si je povinný pravidelne každý mesiac uhrádzať zdravotné poistenie formou preddavkov vo výške sumy vypočítanej z vymeriavacieho základu.

Odvody do Sociálnej poisťovne si živnostník nemusí vždy platiť. Treba samozrejme počítať s tým, že tomu bude zodpovedať aj výška starobného dôchodku a nevznikne nárok na podporu v nezamestnanosti.

Platby za poistné (príslušná zdravotná aj Sociálna poisťovňa) sa uhrádzajú pozadu. Splatné sú však do 8. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa toto poistné uhrádza.

Základnými podmienkami prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť

Živnosti právnickej osoby

Pri právnických osobách napr. spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) musíme živnosti rozumieť ako povoleniu živnostenského úradu (,,ŽÚ“) vykonávať danú činnosť. Práve preto o živnosť žiada právnická osoba, teda s.r.o., a to ešte pred jej vznikom.

Stále je potrebné spĺňať tri základné podmienky prevádzkovania živnosti, no v prípade s.r.o. ich musí spĺňať štatutárny orgán spoločnosti, teda v prípade s.r.o. jej konateľ.

Úmysel prevádzkovať živnosť je spoločnosť povinná ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla spoločnosti. Aké živnosti však zvoliť?

Živnostenský zákon hovorí o troch druhoch živností:

• remeselné:

 • podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
 • odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru

• viazané:

 • podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná inak (než pri remeselných živnostiach)
 • odborná spôsobilosť sa preukazuje rôzne, pričom konkrétny preukaz spôsobilosti je uvedený pre každú viazanú živnosť priamo v zozname viazaných živností
 • medzi doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť môžeme zaradiť napríklad osvedčenie o odbornej spôsobilosti, vysokoškolské vzdelanie, prax, preukazy o odbornej spôsobilosti a pod.

• voľné:

 • ako podmienka nie je ustanovená odborná spôsobilosť
 • nevyžaduje sa preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti
 • patria sem živnosti, ktoré nie sú uvedené v zoznamoch remeselných a viazaných živností
 • označenia nie sú presne špecifikované zákonom, ale MVSR pravidelne zverejňuje zoznam odporúčaných označení voľných živností

Jednotlivé zoznamy živností môžeme nájsť na stránkach MVSR.

Právnické osoby sú povinné pri remeselných a viazaných živnostiach ustanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý je odborne spôsobilý danú činnosť vykonávať. Zodpovedný zástupca však musí byť v pracovnom pomere k podnikateľovi (napr. zamestnanec našej s.r.o.), prípadne jej spoločník alebo člen. Pokiaľ danú činnosť vykonávame na viacerých prevádzkach, musíme pre každú z nich stanoviť iného zástupcu.

Príklady:

V praxi to teda znamená, že pokiaľ by sme chceli vykonávať činnosť ,,Inštruktor autoškoly“, po nahliadnutí do zoznamu viazaných živností by sme zistili, že sa jedná o viazanú živnosť a odbornú spôsobilosť je potrebné doložiť inštruktorským preukazom.

V zozname sa zároveň aj dozvieme, podľa akého zákona sa takýto preukaz vydáva. Pokiaľ žiadny člen našej spoločnosti takýto preukaz nevlastní, naša s.r.o. môže držiteľa preukazu zamestnať a ustanoviť ho ako zodpovedného zástupcu.

Na druhú stranu, ak by sme chceli do predmetu podnikania našej novej s.r.o. pridať činnosť ,,Administratívne služby“, po prezretí zoznamu viazaných a remeselných živností by sme zistili, že sa jedná o živnosť voľnú, keďže sa ani v jednom zo zoznamov nenachádza. Nemusíme teda preukazovať odbornú spôsobilosť.

Aké sú rozdiely medzi jednotlivými druhmi živností teda už vieme, no pre ktoré sa rozhodnete pri Vašom podnikaní je už na Vás.

F.S. ©Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 14.12.2015