+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogokt17

Spoločníci s.r.o. a podnikanie zahraničných osôb - 5. časť (seriál o s.r.o.)

Každá s.r.o. musí mať minimálne jedného spoločníka a maximálne 50 spoločníkov. Spoločníkmi (spolumajiteľmi) s.r.o. môžu byť tak fyzické ako aj právnické osoby a to slovenské ako aj zahraničné osoby.

Pozn.: Štatutárnym orgánom (osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti) je jeden alebo viac konateľov. Konateľom môže byť len fyzická osoba.

Zahraničnou osobou je každá fyzická osoba (bez ohľadu na štátnu príslušnosť), ktorá má bydlisko mimo územia Slovenskej republiky a každá právnická osoba, ktorá má sídlo mimo územia Slovenskej republiky.

Zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

Na území SR môže zahraničná osoba podnikať prostredníctvom podniku zahraničnej osoby alebo prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ktoré umiestni na území Slovenskej republiky.

Pri rozhodovaní sa, či zriadiť na Slovensku podnik alebo organizačnú zložku, platí, že organizačnú zložku možno zriadiť len v prípade, ak zahraničná osoba vo svojej domovskej krajine už je podnikateľom a na území Slovenskej republiky chce podnikať v rovnakom predmete podnikania, v ktorom podniká v zahraničí.

Naproti tomu podnik možno zriadiť v prípadoch, ak zahraničná osoba nemá dosiaľ v zahraničí svoj podnik, alebo keď zahraničná osoba má v zahraničí podnik iného druhu (t.j. ak mieni podnikať na území Slovenskej republiky v inom predmete podnikania ako v mieste svojho bydliska alebo sídla v zahraničí).

Podnik ani organizačná zložka zahraničnej osoby nemajú vlastnú právnu subjektivitu (t.j. nemôžu vo vlastnom mene nadobúdať práva a povinnosti a robiť právne úkony). Zahraničná osoba musí ustanoviť vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby a ten je oprávnený konať v mene zahraničnej osoby.

Týmto vedúcim môže byť len fyzická osoba, ktorá ak je občanom členského štátu Európskej únie alebo občanom členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), nemusí mať bydlisko na území Slovenskej republiky (vyplýva z § 7 ods. 14 ObchZ).

Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo jeho organizačnej zložky do obchodného registra v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri.

Od podnikania zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky treba odlíšiť prípad, keď sa zahraničná osoba podieľa na založení alebo sama založí slovenskú právnickú osobu na našom území, prípadne ak sa zahraničná osoba stane spoločníkom už založenej slovenskej obchodnej spoločnosti (tento prípad je upravený samostatne v § 24 ObchZ a tu už nemôžeme hovoriť o podnikaní zahraničnej osoby, ale len o majetkovej účasti zahraničných osôb na podnikaní slovenských právnických osôb).

Právnická osoba, pokiaľ má sídlo na území Slovenskej republiky, je vždy považovaná za slovenskú právnickú osobu a to bez ohľadu na to, či je jej zakladateľom alebo spoločníkom zahraničná osoba.

Určujúcim kritériom je teda v tomto prípade sídlo (pri podniku zahraničnej osoby a pri organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, sa do obchodného registra zapisuje adresu miesta činnosti podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby - nie sídlo).

Slovenská právnická osoba má na rozdiel od podniku zahraničnej osoby alebo od organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby vlastnú právnu subjektivitu.

Autor: © JUDr. Monika Albertová pre Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 17.10. 2015