+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogokt11

Zahraničná osoba ako jediný spoločník s.r.o. - 4. časť (seriál o s.r.o.)

V súvislosti s ustanovením § 105a ods. 1 ObchZ vzniká ešte jedna otázka a to, či sa obmedzenia uvedené v odseku 1 vzťahujú aj na prípady, keď sú zakladateľmi alebo spoločníkmi slovenských jednoosobových s.r.o. zahraničné jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným.

Názory na túto otázku sa v aplikačnej praxi rôznia, pričom pre jednu aj druhú interpretáciu tohto ustanovenia existuje množstvo právnych argumentov za ako aj proti.

Jedna skupina autorov zastáva názor, že reštrikcia upravená v odseku 1 (zákaz reťazenia jednoosobových spoločností) sa netýka zahraničných jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným, a to s prihliadnutím na zásadu teritoriality platnú v slovenskom právnom poriadku, v zmysle ktorej jednotlivé ustanovenia Obchodného zákonníka možno aplikovať iba na subjekty pôsobiace na území Slovenskej republiky.

Keďže zahraničná jednoosobová spoločnosť, ktorá chce zakladať jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným na Slovensku, je registrovaná vo svojej domovskej krajine a teda nie je spoločnosťou zapísanou v slovenskom obchodnom registri, s prihliadnutím na zásadu teritoriality by sa na ňu mali vzťahovať ustanovenia Obchodného zákonníka (vrátane reštrikcií upravených v odseku 1) až od jej zápisu do obchodného registra.

Druhá skupina autorov prezentuje názor, že zákaz reťazenia sa vzťahuje aj na zahraničné jednoosobové spoločnosti, argumentujúc pritom tým, že dvanásta obchodná smernica (na základe ktorej bol zákaz upravený v odseku 1 implementovaný do nášho právneho poriadku) oprávňuje členské štáty prijať osobitné ustanovenia alebo sankcie pre existenciu jednoosobových spoločností, pričom uvedená smernica výslovne označuje spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

Hoci zákaz reťazenia spoločností s ručením obmedzeným neobsahuje jednoznačnú právnu úpravu pokiaľ ide o zahraničných spoločníkov, odporúčame dodržať podmienky stanovené v § 105a ObchZ najmä tým zahraničným jednoosobovým spoločnostiam, ktoré sú spoločnosťou s ručeným obmedzeným, alebo ich právna forma spĺňa znaky spoločnosti s ručením obmedzeným a chcú na území Slovenskej republiky založiť jednoosobovú s.r.o..

Môžu takto predísť riziku možného budúceho zrušenia spoločnosti súdom, nakoľko v zmysle § 68a ods. 2 písm. f) Obchodného zákonníka v prípade, ak v rozpore so zákonom bol pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným počet zakladateľov menší ako dvaja, súd má možnosť rozhodnúť o neplatnosti takejto spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie. Čiže súd môže kedykoľvek aj v budúcnosti vyhlásiť takúto spoločnosť za neplatnú a zrušiť ju.

Na druhej strane sa domnievame, že obmedzenie stanovené v ustanovení § 105a ods. 1 ObchZ, by sa nemuselo týkať prípadu, ak by chcela zahraničná jednoosobová spoločnosť vstúpiť ako spoločník do už existujúcej s.r.o. (nie ju založiť).

K uvedenému sa prikláňame najmä z dôvodu, že na tento prípad sa nevzťahuje sprísnená požiadavka spojená s hrozbou rozhodnutia súdu o neplatnosti spoločnosti a o jej vstupe do likvidácie stanovená v § 68a ods. 2 písm. f) ObchZ, podľa ktorej nemôže byť v rozpore so zákonom počet zakladateľov menší ako dvaja.

K uvedenému názoru sa prikláňame taktiež z dôvodu, že z už vyššie spomínaného znenia § 7 ods. 3 písm. d) a e) ZOR vyplýva, že pred zápisom jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd okrem iných skutočností preverí aj to, či spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, má viac spoločníkov, a či fyzická osoba, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch už existujúcich spoločnostiach s ručením obmedzeným.

Spoločník sa považuje za zakladateľa spoločnostiv prvom rade v štádiu procesu zakladania spoločnosti, t.j. pred jej vznikom (pred zápisom spoločnosti do obchodného registra), čiže aj z tohto dôvodu máme skôr za to, že v prípade zahraničných jednoosobových spoločností, ktoré na seba prevádzajú 100 %-ný Obchodný podiel slovenskej s.r.o., by obchodný register nemusel tak prísne posudzovať dodržanie podmienok stanovených v § 105a Obch.Z.

Pozn.: Navyše aj právna prax registrových súdov ukazuje, že registrové súdy často ani nepreskúmavajú skutočnosť, či sú v prípade zahraničného spoločníka vstupujúceho do už existujúcej spoločnosti dodržané podmienky stanovené v § 105a Obchodného zákonníka.

V každom prípade platí, že aj keď obchodný register zapíše zahraničnú jednoosobovú s.r.o. ako jediného spoločníka slovenskej s.r.o. do obchodného registra, povolenie o zápise nie je súdnym rozhodnutím, ale len tzv. inou činnosťou súdu, tak ako vyplýva z § 352a Občianskeho súdneho poriadku.

Jeho účinky teda nie sú absolútne, ale sú vždy preskúmateľné súdom. Nakoľko sa názory na danú vec rôznia a nie je možné získať dostatočnú právnu istotu, odporúčame, aby ako v prípade založenia jednoosobovej s.r.o. tak aj v prípade prevodu obchodného podielu s.r.o. dodržali reštrikcie upravené v § 105a ObchZ aj zahraničné jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným.

Autor: © JUDr. Monika Albertová pre Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 11.10. 2015