+421 238 105 909
sk

en de hu

Blogokt 5

Kto môže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? - 3. časť (seriál o s.r.o)

V zmysle § 105a Obchodného zákonníka spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Ide o tzv. „zákaz reťazenia spoločností s ručením obmedzeným“.

Z uvedeného vyplýva, že ak s.r.o. zakladá jeden spoločník, ktorý je právnickou osobou, alebo ak počas existencie s.r.o. sa má jej jediným spoločníkom stať právnická osoba, táto osoba nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Pri spoločníkovi, ktorý je fyzickou osobou zas platí, že nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom vo viac ako dvoch ďalších spoločnostiach.

Pozn.: Z vlastnej skúsenosti však poznáme, že súdy toto opatrenie v praxi detailne nepreverujú a stretli sme sa s množstvom subjektov, ktoré boli aj napriek tomu zapísané do ORSR. Pokiaľ sú v spoločnosti aspoň dvaja spoločníci (bez ohľadu na to, či sú fyzickými alebo právnickými osobami) tieto obmedzenia neplatia.

V súvislosti so zákazom reťazenia si možno položiť otázku, či účasť právnickej osoby v jednej jednoosobovej spoločnosti je obmedzená na jednu spoločnosť s ručením obmedzeným, alebo aj na inú jednoosobovú spoločnosť (t.j. na akciovú spoločnosť ) alebo či účasť fyzickej osoby v troch jednoosobových spoločnostiach je obmedzená na tri spoločnosti s ručením obmedzeným, alebo na akékoľvek tri jednoosobové spoločnosti (t.j. aj na akciovú spoločnosť, keďže fyzická osoba síce nemôže sama založiť jednoosobovú akciovú spoločnosť, avšak prostredníctvom odkúpenia všetkých akcií sa môže stať aj jediným spoločníkom akciovej spoločnosti).

Ako napovedá komentár k § 105a Obchodného zákonníka, odpoveď na tieto otázky môžeme nájsť v znení § 7 ods. 3 písm. d) a e) zákona o obchodnom registri (ďalej len „ZOR“) v spojení so znením § 768c ods. 24 ObchZ.

Zo znenia § 7 ods. 3 písm. d) a e) ZOR vyplýva, že pred zápisom jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným registrový súd okrem iných skutočností preverí aj to, či spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, má viac spoločníkov, a či fyzická osoba, ktorá je jediným zakladateľom spoločnosti, nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch už existujúcich spoločnostiach s ručením obmedzeným.

Z tohto ustanovenia jednoznačne vyplýva, že ak zákonodarca v § 105a ods. 1 prvá veta ObchZ hovorí o spoločnosti s jedným spoločníkom, rozumie tým spoločnosť s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom, a ak v § 105a ods. 1 druhá veta v súvislosti s účasťou fyzickej osoby ako jediného spoločníka používa slovné spojenie "v troch spoločnostiach", má na zreteli tri spoločnosti s ručením obmedzeným.

Z vyššie uvedených ustanovení teda jednoznačne vyplýva, že jednoosobová spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným a fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch jednoosobových spoločnostiach s ručením obmedzeným. To znamená, že ustanovenie § 105a ods. 1 ObchZ sa v žiadnom smere netýka akciových spoločností.

Autor: © JUDr. Monika Albertová pre Corlonez advisory s.r.o. Dátum: 5.10. 2015